Untitled Document

Nova žena u novoj državi: Žene u Kraljevini Jugoslaviji

Nositeljica: prof.dr.sc. Božena Vranješ Šoljan
Predavačica: dr.sc. Ida Ograjšek Gorenjak
ECTS-bodovi: 3
Jezik: hrvatski
Trajanje: jedan semestar (ljetni)
Status: izborni
Oblik nastave: 2 sata predavanja
Uvjeti:
Šifra:
Kratica:

Cilj kolegija:
Upoznavanje studenata i studentica sa osnovnim pojmovima ženske i rodne povijesti te primjena njihovih metoda na izučavanja specifičnosti položaja žena u Kraljevini Jugoslaviji.

Sadržaj kolegija:
Nakon uvodnih napomena o razvoju  povijesti žena i roda i osnovnim pojmovima ovih  historiografskih grana, predavanja se fokusiraju na analizu položaja žena u Kraljevini Jugoslaviji. Posebna pažnja posvećuje se specifikumu novonastale, multikulturanle i multietničke države na čijem su se prostoru ispreplele različite tradicije, očekivanja i konstrukcije rodnih identiteta. Problem-okosnica kolegija je način na koji je novi politički okvir utjecao na građanski, politički i privatni status žena, njihove perspektive i  identitete,  ali i u kojoj mjeri i na koji način su žene utjecale na glavne političke procese u novoj državi.

Metode rada:
Kombinirati će se metoda izlaganja,  diskusije o određenim temama i individualnog  prezentiranja zaključaka studenta i studentica.

Uloga kolegija u ukupnom kurikulumu:
Kolegij pruža mogućnost drukčije perspektive povijesti i povijesnih zbivanja, doprinosi boljem razumijevanju povijesnih procesa i događaja, ali  i razvijanju vještine analitičkog čitanja historiografskih tekstova.

Raspored nastave:

 1. tjedan:

Od nepovijesne kategorije do kritičara etablirane historiografije: razvoj ženske i rodne povijesti.

 1. tjedan:

Osnovni pojmovi rodne povijesti: rod, podijeljene sfere

 1. tjedan:

Odjeci Prvog svjetskog rata na položaj žena u Kraljevini Jugoslaviji

 1. tjedan:

Nova država- stara pravila?

 1. tjedan:

Pravne zavrzlame

 1. tjedan:

Demokracija na ispitu tradicije: pravo glasa za žene

 1. tjedan:

Odnos političkih stranaka prema „ženskom pitanju“

 1. tjedan:

Rodna politika Kraljevine Jugoslavije

 1. tjedan:

Ženski pokret u službi jugoslavenskog unitarizma

 1. tjedan:

Politika ženske štampe

 1. tjedan:

„Nova jugoslavenska žena“ – ženski identiteti u službi nacije.

 1. tjedan:

Žene koje su obilježile svoje vrijeme: Isidora Sekulić, Marija Jurić Zagorka, Zofka Kveder, Alojzija Štebl

 1. tjedan:

Majčinstvo, obitelj, brak- javni ili privatni konstrukti?

 1. tjedan:

Žene u jugoslavenskoj ekonomiji

 1. tjedan:

Zaključne napomene i evaluacija.

 

Način polaganja ispita:
Studenti i studentice će se ocjenjivati na temelju njihove aktivnosti u diskusijama, sposobnosti koje su iskazali prilikom analize tekstova, odgovornosti prema zadanim obavezama i završnom eseju.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija:
Otvorenost ka diskusiji na nastavi i konzultacijama omogućit će studentima i studenticama da upozore na moguće nejasnoće i nastavnici da uvidi eventualne propuste. Na kraju semestra provesti će se anonimna anketa među studentima i studenticama.

Literatura:

 1. Davidoff, Leonor. „Adam spoke first and named the orders of the world: masculine and feminine domains in history and sociology“. U Gender and history in western Europe, London 1998, str:  85-107
 2. Kecman, Jovanka. Žene Jugoslavije u radničkom pokretu i ženskim organizacijama : 1918-1941. Beograd, 1978
 3. Ramet, Sabrina P. (ur.). Gender politics in the Western Balkans : women and society in Yugoslavia and the Yugoslav successor states. The Pennsylvania State University Press, 1999
 4. Scott Joan W. Rod i politika povijesti. Zagreb, 2003., str.: 47-97; 171-2001
 5. Sklevicky, Lydia.  Konji, žene, ratovi. Zagreb, 1996., str.: 13-63; 163-171,

283-289

 1. Yuval Davis, Nira.  Rod i nacija. Zagreb, 2004.

 

 

 

 

 

 

 


Objavljeno: 16.12.2014.