Untitled Document

PLEMSTVO U DALMATINSKIM GRADOVIMA U SREDNJEM VIJEKU

 

Status kolegija: izborni na preddiplomskom studiju

 

Vrsta nastave: predavanja

 

Broj studenata: cca. do 50

 

Termin nastave i dvorana: 1 (ZIMSKI) semestar, A-201

 

Uvjet: nema

 

ECTS: 4

 

Sadržaj predmeta:

 

Razmatra se formiranje dalmatinskog gradskog plemstva od prvih spomena u ranosrednjovjekovnim izvorima do stvaranja društveno i pravno zatvorene staleške grupe sredinom četrnaestog stoljeća. U centru pažnje su Zadar, Trogir i Split, ali uključene su i ostale komune. Naglasak je na različitim čimbenicima i kriterijima koji su mogli pridonijeti društvenom usponu i uspjehu pojedinih obitelji u dalmatinskim komunama. Uspoređuju se vanjski i unutarnji čimbenici - utjecaj vanjskih sila kao što su hrvatski plemićki rodovi, osobito Šubići, hrvatsko-ugarski kralj i Mletačka Republika te svjetovne i crkvene službe, ekonomski razvoj, obiteljska struktura. U završnom eseju studenti/ce određuju i komentiraju važnost pojedinih proučavanih čimbenika za formiranje plemićkog staleža u gradovima.

 

Ciljevi: Do kraja kolegija studenti/ce bi trebali:

1) usvojiti određenu terminologiju povezanu s gradskim plemstvom koja se koristi u izvorima i literaturi;

2) steći osnovna znanja o povijesti dalmatinskog društva;

3) biti u stanju smjestiti u širi mediteranski i europski kontekst probleme i procese povezane s formiranjem dalmatinskog gradskog plemstva;

4) moći odrediti ključne čimbenike u razvoju dalmatinskog gradskog plemstva.

 

Oblik nastave/metode rada: Nastava će se sastojati uglavnom od predavanja koja će se dopunjavati povremenim analizama izvora povezanih s problematikom.

Raspored rada:

 

1. tjedan (9.10.). Prezentacija kolegija. Terminologija. Izvori i literatura o dalmatinskom gradskom plemstvu.

 

2. tjedan (16.10.). Pojam Dalmacije u srednjem vijeku. Kratki povijesni pregled.

 

3. tjedan (23.10.) . Dalmatinska gradska elita u ranom srednjem vijeku .

 

4. tjedan (30.10.). Hrvatsko plemstvo i hrvatsko-ugarski vladari. Društveni i politički utjecaj na dalmatinsko društvo.

 

5. tjedan (6.11.) . Venecija i ostali talijanski gradovi. Društveni i politički utjecaj na dalmatinsko društvo.

 

6. tjedan (13.11.) . Komunalne službe i društveni položaj.

 

7. tjedan (20.11.) . Odnosi s Crkvom. Odraz službi u crkvi na status obitelji klerika i redovnika/redovnica.

 

8. tjedan (27.11.) . Ekonomski položaj i razvoj. Zemlja i stoka. Sol. Mlinovi. Trgovina. Bankarstvo. Restrikcije za plemstvo.

 

9. tjedan (4.12.) . Obiteljska struktura. Razvoj prezimena. Promjena prava na nasljedstvo.

 

10. tjedan (18.12.) . Prožimanje privatnog i javnog. Utjecaj obiteljskih interesa na politiku i javni život komune.

 

11. tjedan (8.1.) . Socijalna topografija. Društvena i obiteljska stratifikacija. Plemićke kule.

 

12. tjedan (15.1.) . Crna Smrt i druge katastrofe.

 

13. tjedan (22.1.) . Memorija.

 

 

Studentske obaveze i ispit:

Završni ispit je pismeni i sastoji se od testa u trajanju od 30 minuta i eseja koji se piše 60 minuta. Prisustvovanje nastavi je obvezno i neophodno budući da nema pravog udžbenika za predmet. Ispit čini 80% (test 40%, a esej 40%), a prisustvovanje i aktivnost 20% ocjene.

 

 

Obvezna literatura:

Power point prezentacije, tekstovi i materijali na Omegi.

 

 

Dopunska literatura:

Andreis, Mladen. Trogirsko plemstvo do kraja prve austrijske uprave u Dalmaciji (1805). Trogir: Muzej grada Trogira, 2006.

Grbavac, Branka. „Zadarski plemići kao kraljevski vitezovi u doba Ludovika I. Anžuvinca“. Acta Histriae 16/1-2 (2008): 89-116.

Heers, Jacques. Family Clans in the Middle Ages: A Study of Political and Social Structures in Urban Areas. Preveo na engleski Barry Herbert. Amsterdam and Oxford: North-Holland Publishing Co., 1977.

Janeković Römer, Zdenka. Okvir slobode: dubrovačka vlastela između srednjovjekovlja i humanizma. Zagreb, Dubrovnik: Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku, 1999.

Jireček, Konstantin. Romani u gradovima Dalmacije tokom srednjeg veka. Preveo Stojan Stojanović. Sv. 2, Zbornik Konstantina Jirečeka. Specijalna edicija SANU 356, Odelenje za društvene znanosti, n.s., 42. Beograd: SANU, 1962.

Jones , Philip James . The Italian City - State : from Commune to Signoria . Oxford: Clarendon Press, 1997.

Karbić, Damir. „Plemstvo – definicija, vrste, uloga.“ Povijesni prilozi 31/31 (2006): 11-21.

Klaić, Nada. Povijest Hrvata u razvijenom srednjem vijeku. Zagreb: Školska knjiga, 1976.

 _________. Trogir u srednjem vijeku. Javni život grada i njegovih ljudi. Trogir: Muzej grada Trogira, 1985.

 Klaić, Nada, Ivo Petricioli. Zadar u srednjem vijeku do 1409, Prošlost Zadra II. Zadar: Filozofski fakultet Zadar, 1979.

Kuzmanić, Mario-Nepo. Splitski plemići, prezime i etnos. Split: Književni krug, 1998.

Mlacović, Dušan. Građani plemići: uspon i pad rapskoga plemstva. Prijevod sa slovenskog Anita Peti-Stantić, Jelena Tušek, Miroslav Gradečak. Zagreb: Leykam international, 2008.

Nikolić, Zrinka. Rođaci i bližnji. Dalmatinsko gradsko plemstvo u ranom srednjem vijeku. Zagreb: Matica hrvatska, 2003.

________. „ Madijevci: primjer obitelji dalmatinske gradske elite u desetom i jedanaestom stoljeću.“ Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti 23 (2005): 1-24.

Nikolić Jakus, Zrinka. „Obitelj dalmatinskog plemstva od 12. do 14. stoljeća“. Acta Histriae 16 /1-2 (2008): 59 - 88.

________. „Bugari u Splitu? Priča o porijeklu jedne srednjovjekovne plemićke obitelji“. U: Hrvati i Bugari kroz stoljeća. Povijest, kultura, umjetnost i jezik, ur. Damir Karbić i Tihana Luetić, 23-53. Zagreb: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2013.

_______. „Privately Owned Towers in Dalmatian Towns during the High and Central Middle Ages“. U: Towns and Cities of the Croatian Middle Ages: Authority and Property, ur. Irena Benyovsky Latin i Zrinka Pešorda Vardić, 273-293. Zagreb: Hrvatski institut za povijest, 2014.

Novak, Grga. Povijest Splita. Knj. I. (Od prethistorijskih vremena do definitivnog gubitka pune autonomije 1420. god.). Split: Matica hrvatska, 1957. 2. izd. Split: Čakavski sabor, 1978.

Pešorda Vardić, Zrinka. U predvorju vlasti: dubrovački antunini u kasnom srednjem vijeku. Zagreb; Dubrovnik: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za povijesne znanosti u Dubrovniku, 2012.

Raukar, Tomislav. Studije o Dalmaciji u srednjem vijeku: odabrane studije. Split : Književni krug, 2007.

Rösch, Gerhard. Der venezianische Adel bis zur Schließung des Großen Rats: Zur Genese einer Führungsschicht. Kieler Historische Studien 33. Sigmaringen: Thorbecke, 1989.

_________. “The Serrata of the Great Council and Venetian Society, 1286-1323.” U: Venice Reconsidered: The History and Civilization of an Italian City-State, 1297-1797, ur. John Jeffries Martin i Dennis Romano, 67-88. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2000.

Rheubottom, David. Age, Marriage, and Politics in Fifteenth-Century Ragusa. Oxford: Oxford University Press, 2000.

Steindorff, Ludwig. Die dalmatinischen St ä dte im 12. Jahrhundert: Studien zur ihrer politischen Stellung und gesellschaftlichen Entwicklung . Köln: Böhlau, 1984.

________. „Stari svijet i novo doba: o formiranju komune na istočnoj obali Jadrana/Alte Welt und neue Zeit: über die Kommunebildung an der Adriaostküste.“ Starohrvatska prosvjeta 16 (1986): 141-52.

Vekarić, Nenad. Vlastela grada Dubrovnika. Sv. 1. Korijeni, struktura i razvoj dubrovačkog plemstva. Sv. 2. Vlasteoski rodovi(A-L). Sv. 3. Vlasteoski rodovi(M-Z). Sv. 4. Odabrane biografije (A-D). Sv. 5. Odabrane biografije (E-P). Sv. 6. Odabrane biografije (Pi-Z). Sv. 7. Genealogije (A-L). Sv. 8 Genealogije (M-Z). Zagreb; Dubrovnik: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za povijesne znanosti u Dubrovniku, 2011., 2012., 2013., 2014, 2015, 2016, 2017.


Objavljeno: 10.10.2017.