Naziv kolegija: DRUŠTVENE GRUPE U KLASIČNOM SVIJETU I ANTIČKA PROZOPOGRAFIJA

 

Naziv predmeta: DRUŠTVENE GRUPE U KLASIČNOM SVIJETU I ANTIČKA PROZOPOGRAFIJA II

 

Nastavnik: dr. sc. Jelena Marohnić (nositeljica), prof. dr. Bruna Kuntić-Makvić i dr. sc. Inga Vilogorac Brčić (predavačice)

 

ECTS bodovi: 6

 

Jezik: hrvatski

 

Trajanje: jedan semestar, II. diplomskog studija stare povijesti, ljetni

 

Status: obvezatni za drugostupnike studija stare povijesti; izborni za sve ostale prvostupnike i drugostupnike (Tip izbornosti D)


Oblik nastave: 2 sata predavanja i 2 sata seminara tjedno

 

Uvjeti za upis kolegija: /


Cilj kolegija: Izdvojiti iz korpusa stare povijesti odabranu problemsku cjelinu s područja društvene povijesti i/ili prozopografije, kako bi polaznici usvojili činjenice o određenoj problematici, te na konkretnom sadržaju u praksi razmotrili mogućnosti građe, priručnika i literature i uvježbali metologiju rada s njima. 


Uloga kolegija u ukupnom kurikulumu: Kolegij je dio predmeta Društvene grupe u klasičnom svijetu i antička prozopografija. Uloga mu je osigurati podrobnu obradu paradigmatskih tema iz antičke povijesti, za koju nema vremena u kolegijima obuhvatnoga preglednog karaktera. Sadržaj se kolegija unutar naslovnog okvira mijenja svake akademske godine, što se izražava ažriranim silabom. U akad. g. 2019/20. sadržaj kolegija su Atenjanke i Ptolemejevićke. Kolegij će obuhvatiti analizu i interpretaciju predmetnih i pisanih izvora te će se na temelju njih, među ostalim, steći uvid u društveni položaj žena u klasičnoj Grčkoj i u helenističko doba.

Korištene metode: frontalna nastava, mentorski rad s polaznicima, nastava u problemskim blokovima, nastava na terenu, osobni istraživački zadaci na izvorima i literaturi, zajednička rasprava o problemima u radu i postignutim rezultatima.


Sadržaj kolegija:

1. Pregled gradiva na predavanjima i u seminarima, podjela zadataka

Seminar: Euridika, kći Antipatrova i prva supruga Ptolemeja I. Rodila mu je tri sina i dvije kćeri. Zamijenio ju je njezinom dvorskom damom Berenikom (Plut. Demet. 46, 47).

2. Predavanje: Historiografska gledanja na položaj žena u klasičnoj Grčkoj i u helenističko doba

Seminar: Berenika I., druga supruga Ptolemeja I., majka Ptolemeja II. Luka na Crvenome

moru dobila je ime po njoj (Theoc. XVII, 61).

3. Predavanje: Imaju li polisi građanke?

Seminar: Arsinoja II., sestra i supruga Ptolemeja II. Prva Grkinja udana za brata po uzoru na egipatske bogove i faraone (SEG 39.1426, 47.2092, C. Ord. Ptol. 17-18).

4. Predavanje: Jonjanke i Doranke

Seminar: Filotera, mlađa sestra Ptolemeja II. Umrla je rano te je za bratova života deificirana. Sagrađen joj je hram u Aleksandriji (Strab. XVI, 4, 5).

5. Predavanje: Atenjani o Atenjankama 1.

Seminar: Berenika II., supruga Ptolemeja III. Kirenska, a potom egipatska kraljica posebno poznata po predaji o zavjetovanju pramena kose da bi joj se suprug sretno vratio iz Trećeg sirijskog rata. Pramen su astrolozi prepoznali na nebu (zviježđe Coma Berenices, Kanopski dekret)

6. Predavanje: Atenjani o Atenjankama 2.

Seminar: Arsinoja III. , supruga Ptolemeja IV. s kojim se, rame uz rame, borila u Rafijskoj bitki protiv Antioha Velikog (Dekret o Rafiji)

7. Predavanje: Žene iz obitelji građana

Seminar: Kleopatra I., supruga Ptolemeja V. Prva ptolemejska kraljica koja je vladala

samostalno, nakon muževe smrti kao sinova regentica (Kamen iz Rozete)

8. Predavanje: Metekinje i žene u vlasništvu 1.

Seminar: Kleopatra II., supruga Ptolemeja VI. i Ptolemeja VIII. (C. Ord. Ptol. 53, P. Tebt. 5). Isprva je suvladala s braćom supruzima. Nakon pobune vladala je samostalno, a potom opet s Ptolemejem VIII. i svojom kćeri.

9. Predavanje: Metekinje i žene u vlasništvu 2.

Seminar: Kleopatra III., kći Ptolemeja VI., nećakinja i supruga Ptolemeja VIII. Suvladala je s majkom i stricem – suprugom (C. Ord. Ptol. 53, P. Tebt. 5, App. Mith 23, 111).

10. Predavanje: Ženske dužnosti u domu

Seminar: Kleopatra Trifaina, sestra Ptolemeja IX. I X., supruga Antioha VIII. Dala je ubiti sestru, Kleopatru IV., suprugu Antioha IX., koji ju je osudio na smrt (Just. Epit. Pomp. Trog. XXXIX, 3.4-12).

11. Predavanje: Ženske dužnosti u javnom životu polisa

Seminar: Berenika IV., kći Ptolemeja XII. Preuzela je vlast u Egiptu tijekom očeva odsustva. Morala se udati za Seleuka VII. kojeg je dala ubiti da bi samostalno vladala. Otac ju je uz pomoć Rimljana svrgnuo te dao ubiti (Strab. Geog. XII, 3. 34, App. Mith 111).

12. Predavanje: Ženske specijalizacije

Seminar: Kleopatra VII., kći Ptolemeja XII., posljednja vladarica ptolemejske dinastije. Poznata po diplomatskim sposobnostima, savezništvima i ljubavnim vezama s Cezarom i Markom Antonijem. Ubila se nakon što je Oktavijan osvojio Egipat. (Plut. Ant, 77-78, 84-86, Suet. Caes. 50-52, Aug. 67-68)

13. Predavanje: Atenjani i njihove božice

Seminar: Kleopatra VII. u djelima Galena (Antid. VIII) i Plinija (IX, 59)

14. Predavanje: Atenjani i njihove božice

Seminar: Kleopatra Selena II., kći Kleopatre VII. i Marka Antonija. Odgojila ju je Oktavijanova sestra Oktavija, a udala se za Jubu Mauretanskog (Suet. Calig. 26).

15. Završna radionica: prezentacije i rasprava, ocjene i ocjena kolegijaLiteratura: Popis se sastavlja za svakog polaznika prema njegovom zadatku


Način polaganja ispita: Nema formalnog završnog ispita. Valorizira se polaznikov rad u kolegiju.


Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija: povratna informacija od polaznika preko anonimne ankete