Posao učitelja hrvatske nastave u Njemačkoj.


Hrvatska nastava Stuttgart, za nastavna mjesta Korntal, Gerlingen i Ludwigsburg, za ukupno 78 učenika i satnicu od 16 nastavnih sati, za zamjenu do povratka s rodiljnog dopusta (za 2 mjeseca rada ili mogućih 8 mjeseci).

U nastavku su prikazani Natječajni uvjeti (novi natječaj u ožujku, 2020. godine).

Kolegica ili kolega, potencijalni i zainteresiran te raspoloživ učitelj/ica

hrvatske nastave u inozemstvu može e-mailom poslati potrebno, na

e-mail adresu: HNuI@mzo.hr


Uvjeti za zaposlenje su slijedeći, neovisno o natječajnoj dokumentaciji ili

dokumentaciji o zaposlenju, prema prethodno obrazloženom:


Kandidati koji se prijavljuju na javni natječaj moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

- imati hrvatsko državljanstvo,

- imati zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prima,

- imati odgovarajuću razinu obrazovanja za učitelja razredne nastave ili učitelja

hrvatskog jezika ili učitelja povijesti, u skladu sa Zakonom o odgoju i obrazovanju

u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10,

90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18); čl. 2., stavak 2. -

imaju odgovarajući razinu obrazovanja za učitelja razredne nastave, učitelja

hrvatskoga jezika i učitelja povijesti (te učitelja hrvatske kulture i kulturne

baštine - kroatologa; prema važećoj zakonskoj regulativi).

- imati odgovarajuću razinu obrazovanja za nastavnika hrvatskoga jezika ili

nastavnika povijesti, u skladu sa Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i

srednjoj školi,

- za rad u Francuskoj Republici potrebno je znanje francuskog jezika

- za rad u Talijanskoj Republici potrebno je znanje talijanskog jezika,

- za rad u Saveznoj Republici Njemačkoj potrebno je znanje njemačkog jezika,

- za rad u Švicarskoj Konfederaciji potrebno je znanje njemačkog jezika i

francuskog jezika.


Kandidati koju su ranije radili kao učitelji hrvatske nastave u inozemstvu mogu biti

ponovno izabrani, ako su nakon povratka s rada u hrvatskoj nastavi radili najmanje

godinu dana u obrazovnom sustavu Republike Hrvatske.

Obrazac za prijavu nalazi se na web stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja

www.mzo.hr, uz koji su kandidati dužni priložiti:

. životopis,

. presliku diplome,

. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, vojne

iskaznice, putovnice ili domovnice),

. potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za

mirovinsko osiguranje (elektronički zapis),

. dokaz o znanju stranog jezika (preslika indeksa fakulteta ili svjedodžbe

srednje škole iz koje je vidljivo da je položen strani jezik ili preslika potvrde

škole stranih jezika), osim kandidata kojima je strani jezik bio studijska grupa.

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata, kandidati

predloženi za izbor pozvat će se da u primjerenom roku, a prije sklapanja ugovora o

radu na određeno vrijeme, predoče izvornik isprava te dostave uvjerenje nadležnog

suda da se protiv njih ne vodi kazneni postupak i uvjerenje o zdravstvenoj

sposobnosti za obavljanje poslova učitelja hrvatske nastave u inozemstvu.

Troškove izdavanja uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti snosi Ministarstvo znanosti

i obrazovanja.

Obrazac za prijavu kandidati su obvezni popuniti i vlastoručno potpisati.

Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži vlastoručno potpisan obrazac za prijavu s

upisanim traženim podacima i priloge navedene u javnom natječaju.


Kandidati koji nisu podnijeli pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju

formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na

javni natječaj, o čemu će biti pisano obaviješteni.

Stručno povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za izbor učitelja za rad u

hrvatskoj nastavi u inozemstvu utvrđuje popis kandidata prijavljenih na javni

natječaj, koji ispunjavaju formalne uvjete te ih upućuju na pismeni ispit.

Na pismeni ispit bit će pozvani:

1. kandidati koji ispunjavaju uvjete prema točki II. ovog natječaja, a nisu

ranije radili kao učitelji hrvatske nastave u inozemstvu

2. kandidati koji ispunjavaju uvjete prema točki II. ovog natječaja, a koji su

radili kao učitelji hrvatske nastave u inozemstvu, te su nakon povratka s rada u

hrvatskoj nastavi u inozemstvu ostvarili najmanje jednu godinu radnog staža u

obrazovnom sustavu Republike Hrvatske.

Sadržaj i način provođenja pismenog ispita navedeni su na web stranici Ministarstva

znanosti i obrazovanjawww.mzo.hr

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete javnog natječaja dužni su pristupiti

pismenom ispitu, a na razgovor sa Stručnim povjerenstvom za izbor učitelja za rad u

hrvatskoj nastavi u inozemstvu bit će pozvani kandidati s najboljim rezultatima

ostvarenim na pismenom ispitu, prema rang-listi.

Poziv za pismeni ispit bit će objavljen na web stranici Ministarstva znanosti i

obrazovanja www.mzo.hrnajmanje 15 dana prije održavanja pismenog ispita.

Smatra se da je kandidat koji ispunjava formalne uvjete javnog natječaja, a nije

pristupio pismenom ispitu, povukao prijavu na javni natječaj i više se ne smatra

kandidatom.

S izabranim kandidatima zaključuje se ugovor o radu na određeno vrijeme, na rok od

četiri godine.

Prava i obveze iz radnog odnosa sa dosadašnjim poslodavcem uređuje izabrani kandidat

osobno.

Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 101.

Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih

obitelji (Narodne novine broj 121/17), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i

civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94,

108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj

rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13,

152/14 i 39/18) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne

novine broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan se u prijavi na javni natječaj

pozvati na to pravo, te je uz prijavu dužan priložiti propisanu dokumentaciju prema

posebnom zakonu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim

uvjetima.

Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost pri zapošljavanju sukladno članku 101.

Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih

obitelji, uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih

uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva

branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.


Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.

f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, uz prijavu na javni natječaj

dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o

priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto

pravo, izjavu da do sada nisu koristili pravo prednosti pri zapošljavanju po toj

osnovi te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod

posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9.

Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz

prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta,

priložiti i rješenje o utvrđenom invaliditetu, odnosno drugu javnu ispravu o

invaliditetu, na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s

invaliditetom.


Kandidati pripadnici nacionalnih manjina imaju pravo pozvati se na prednost pri

zapošljavanju na temelju članka 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina,

bez obveze dostavljanja dokaza o nacionalnoj pripadnosti.

Na javni natječaj mogu se prijaviti osobe oba spola.

Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom Javnom natječaju odnose

se jednako na muški i ženski rod bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom

rodu.

Prijave na Javni natječaj podnose se u roku 15 dana od dana objave, na adresu:


REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA

Služba za ljudske potencijale

JAVNI NATJEČAJ za izbor učitelja za rad u hrvatskoj nastavi u inozemstvu

10 000 Zagreb

Donje Svetice 38