HRVATSKO DRUŠTVO I KULTURA U 20. STOLJEĆU

 

Nastavnici: dr. sc. Ivica Šute, docent

ECTS bodovi: 6

Šifra:

Kratica:

Jezik: hrvatski

Trajanje: jedan semestar, ljetni

Status: obvezatni predmet na diplomskom studiju povijesti 19. i 20. stoljeća

Oblik nastave: 15×2 = 30 sati predavanja i 15×2 = 30 sati seminara, ukupno 60 sati

Cilj kolegija: Cilj kolegija je upoznati studente s osnovnim problemima hrvatskog društva i kulture u 20. stoljeću. Naglasak će biti na objašnjavanju  slojevitih procesa koji su  presudno utjecali na razvoj hrvatskog društva i kulture. Pritom će se navedeni procesi u Hrvatskoj sagledavati u širim regionalnim i europskim kontekstima.

Sadržaj: U okviru kolegija analizirat će se gospodarske promjene na hrvatskome prostoru, transformacija hrvatskog sela, procesi modernizacije, industrijalizacije, razvoj školstva i obrazovanja, likovna umjetnost, glazbeni život, film i kinematografija, kazališna scena i hrvatsko glumište, kultura putovanja, uloga i položaj Crkve u društvu, hrvatsko iseljeništvo i njene veze s domovinom, uključenost Hrvatske u razne regionalne asocijacije (npr. Alpe-Dunav-Jadran) i njena kulturna i znanstvena suradnja sa zemljama na područje Srednje i Jugoistočne Europe itd.

Uloga kolegija u ukupnom kurikulumu: Obvezatan predmet na diplomskom studiju povijesti 19. i 20. stoljeća koji je uvršten u dijakronijsku vertikalu programa studija

Način polaganja ispita: pismeni i usmeni

Način praćenja kvalitete uspješnosti izvedbe nastave: aktivnost studenata na nastavi, evaluacija nastave od strane studenata, uspjeh na ispitu

Metode: individualni rad sa studentima na seminaru u arhivu, interpretacije istraživane građe, komparativna metoda

Raspored nastave:

1.      Tjedan: Uvodno predavanje, pregled najvažnijih izvora i dostupne literature. Dogovor o seminarskim obavezama, podjela tema za pismene radove.

2.      Tjedan: Migracije na hrvatskom prostoru u 20. stoljeću

3.      Tjedan: Hrvatsko iseljeništvo

4.      Tjedan: Hrvatsko selo u transformaciji

5.      Tjedan: Gospodarske prilike na hrvatskom prostoru u 20. stoljeću

6.      Tjedan: Crkva i društvo u Hrvatskoj

7.      Tjedan: Školstvo i obrazovanje

8.      Tjedan: Kazalište

9.      Tjedan: Glazbeni život i popularna kultura

10.  Tjedan: Likovna umjetnost i strip

11.  Tjedan: Film i hrvatska kinematografija

12.  Tjedan: Sport i kultura tijela

13.  Tjedan: Uloga medija u politici i kulturi 20. stoljeća

14.  Tjedan: Hrvatska i regionalna kulturno-znanstvena suradnja

15.  Tjedan: Zaključna razmatranja

.

 

 

Osnovna literatura:

 

 

1.      BANAC, Ivo, Hrvati i Crkva. Kratka povijest hrvatskog katoličanstva u modernosti, Svjetlo riječi/Profil, Sarajevo-Zagreb, 2013.;

  1. BATUŠIĆ, Nikola, Na rubu potkove: uspomene, Profil international, Zagreb, 2006.;
  2. CIPEK, Tihomir, „'Stoljeće diktatura' u Hrvatskoj“, “, Hrvatska politika u XX. stoljeću, Biblioteka XX. stoljeće, Matica hrvatska, Zagreb, 2006., str. 283-305.

4.       DUGAC, Željko,  Kako biti čist i zdrav: zdravstveno prosvjećivanje u međuratnoj Hrvatskoj, Srednja Europa, Zagreb, 2010.

5.      Hrvatska glazba u XX. stoljeću,Biblioteka XX. stoljeće, Matica hrvatska, Zagreb, 2009. (odabrana poglavlja);

6.       Hrvatska arhitektura u XX. stoljeću, Biblioteka XX. stoljeća, Matica hrvatska, Zagreb, 2009. (odabrana poglavlja);

7.      MATICKA, Marijan, „Hrvatska iskustva s parlamentarizmom u 20. stoljeću“, Hrvatska politika u XX. stoljeću, Biblioteka XX. stoljeće, Matica hrvatska, Zagreb, 2006., str. 177-190.

8.      NAJBAR-AGIČIĆ,  Magdalena, Kultura, znanost, ideologija. Prilozi proučavanju politike komunističkih vlasti u Hrvatskoj od 1945. do 1960. na polju kulture i znanosti, Matica hrvatska, Zagreb, 2013.;

9.      STIPETIĆ, Vladimir: Dva stoljeća razvoja hrvatskoga gospodarstva : (1820.-2005.), Zagreb, HAZU, 2012.;

10.   ŠKRABALO, Ivo, 101 godina filma u Hrvatskoj 1896-1997: pregled povijesti hrvatske kinematografije, Zagreb, Nakladni zavod Globus, 1998.;

 

 

 

Dopunska literatura:

 

 

1.

BATUŠIĆ, Nikola, Gavella: književnost i kazalište, Zagreb, 1983.

 

2.

BERTOŠA, Miroslav, Kruh, mašta i mast: prizori i memorabilije o staroj Puli (1947.-1957.), Zagreb, 2007.

 

3.

BOŠKOVIĆ, Ivan, Orjuna, ideologija i književnost, Zagreb 2006.

 

4.

DUDA, Igor, U potrazi za blagostanjem, O povijesti dokolice i potrošačkog društva u Hrvatskoj 1950-ih i 1960-ih godina, Zagreb 2005.

 

5.

DUDA, Igor, Pronađeno blagostanje: svakodnevni život i potrošačka kultura u Hrvatskoj 1970-ih i 1980-ih, Zagreb, 2010.

 

6.

JELASKA MARIJAN, Zdravka, Grad i ljudi: Split 1918.-1941., Zagreb, 2009.

 

7.

KOLAR-DIMITRIJEVIĆ, Mira (urednik), Autoportret jednog intelektualca u doba socijalizma: Svijet arheologa Stojana Dimitrijevića kroz pisma ženi od 1955. do 1964., Zagreb, 2010.

 

8.

KOLEŠNIK, Ljiljana, Između Istoka i Zapada: hrvatska umjetnost i likovna kritika 50-ih godina, Zagreb, 2006.

 

9.

KRUŠELJ, Željko, Igraonica za odrasle: Polet 1976.-1990., Adamić, Rijeka, 2015.

 

10.

LEČEK, Suzana, Seljačka obitelj u sjeverozapadnoj Hrvatskoj 1918.-1941., Srednja Europe, Zagreb, 2003.

 

11.

SENJKOVIĆ, Reana, Izgubljeno u prijenosu: pop iskustvo soc kulture, Bibliografija etnografija, Zagreb 2008.

 

12.

ŠUTE, Ivica, Slogom slobodi! Gospodarska sloga 1935.-1941., Zagreb 2010.

 

13.

VRANJEŠ-ŠOLJAN, Božena, Gradišćanski Hrvati. Između tradicije i suvremenosti, Educa, Zagreb, 2005.

 

14.

ŽUPANOV, Josip, Od komunističkog pakla do divljeg kapitalizma, Zagreb, 2002.