Naziv kolegija: Javna povijest

Nastavnici: dr. sc. Damir Agičić, red. prof.  (nositelj), dr. sc. Branimir Janković, poslijedoktorand (izvođač)

 

ECTS bodovi: 4

Jezik: hrvatski

Trajanje: jedan semestar (ljetni)

Status: izborni kolegij na diplomskom studiju

Oblik nastave: 1 sat predavanja i 1 sat seminara tjedno

Uvjeti: upisan diplomski studij

 

Ciljevi kolegija: uvesti studente u „javnu povijest“, razmjerno novu poddisciplinu koja se bavi različitim oblicima zastupljenosti povijesti u javnoj sferi, od javnosti i medija, preko filmova i književnosti, do muzeja i turizma

 

Ishodi učenja na razini programa kojima kolegij pridonosi: poznavanje brojnih oblika zastupljenosti povijesti u javnoj sferi proširit će studentima osmišljavanje mogućnosti za javnu primjenu znanja, sposobnosti i kompetencija usvojenih na preddiplomskom i diplomskom studiju povijesti

 

Očekivani ishodi učenja na razini kolegija: poznavanje razvoja i odrednica poddiscipline javne povijesti; poznavanje različitih oblika zastupljenosti povijesti u javnoj sferi; primjenjivanje teorijskih i metodoloških postavki poddiscipline javne povijesti za analizu recentnih i novih fenomena zastupljenosti povijesti u javnoj sferi; analiziranje, objašnjavanje i vrednovanje položaja i utjecaja koju povijest ima ili može imati u javnoj sferi; primjenjivanje naučenih spoznaja na unapređivanje dotadašnjih i osmišljavanje novih oblika javne prezentacije različitih povijesnih fenomena

 

 Sadržaj kolegija prema satnici nastave:

1. Uvod. Što je javna povijest?

2. Javne upotrebe povijesti; suočavanje s prošlošću; individualno i kolektivno sjećanje i pamćenje; usmena povijest

3. Povijest u javnosti; društvene kontroverze i rasprave

4. Povijest i masovni mediji (novine, televizija, internet)

5. Javni povjesničari; politički, društveni i javni angažmani povjesničara

6. Povijest u igranim filmovima

7. Povijest u dokumentarnim filmovima

8. Povijest u književnosti; povijesni roman

9. Povijest u stripu

10. Povijest na društvenim mrežama; portali; blogovi

11. Povijest i arhivi; digitalni arhivi i enciklopedije

12. Prezentacije povijesti u muzejima

13. Manifestacije oživljene povijesti i druge prakse oživljavanja povijesti

14. Povijest kao kulturna baština; povijest u turizmu

15. Sintetiziranje problematike javne povijesti; zaključci

 

Vrste izvođenja nastave: predavanja, seminari i radionice, terenska nastava, samostalni zadaci, multimedija i mreža.

 

Obveze studenata: redovito polaženje nastave; aktivno praćenje i sudjelovanje u nastavi; ispunjavanje samostalnih zadataka; polaganje ispita

 

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu: ocjenjivat će dolazak studenata na nastavu, bit će vrednovana aktivnost i kvaliteta njihovog sudjelovanja u raspravama i cjelokupnoj nastavi (0,5 ECTS bodova); ocjenjivat će se i vrednovati eseji koje će trebati napisati nakon pojedinih nastavnih ciklusa (0,5 ECTS bodova); vrednovat će se i ocjenjivati samostalno istraživanje studenata (1 ECTS bod), kao i završni pismeni ispit (2 ECTS boda)

 

Obvezna literatura:

1. Robert Kelley, „Public History: Its Origins, Nature, and Prospects“, u: The Public Historian, Vol. 1, No. 1, 1978, str. 16-28.

2. Charles C. Cole, Jr., „Public History: What Difference Has It Made?“, u: The Public Historian, Vol. 16, No. 4, 1994, str. 9-35.

3. Ludmilla Jordanova, „Public History“, u: History Today, 50, no. 5, 2000.

4. Maria Todorova, „Dizanje prošlosti u vazduh. Mauzolej Georgi Dimitrova kao lieu de mémoire“, u: Dizanje prošlosti u vazduh, Beograd 2010, str. 139-175.

5. Kultura pamćenja i historija, ur. M. Brkljačić, S. Prlenda, Zagreb 2006 (izabrani članci)

 

Dopunska literatura:

1.      Marc Ferro, The use and abuse of history: or how the past is taught to children, 2003

2.      Robert F. Berkhofer, Jr., Fashioning History. Current Practices and Principles, 2008.

3.      John Tosh, Why History Matters, 2008.

4.      Jerome de Groot, Consuming History. Historians and Heritage in Contemporary Popular Culture, 2009.

5.      Jerome de Groot, The historical novel, 2010.

6.      People and their Pasts. Public History Today, ur. P. Ashton, H. Kean, 2009.

7.      The Public History Reader, ur. H. Kean, P. Martin, 2013.

8.      Geschichte und Öffentlichkeit. Orte – Medien – Institutionen, ur. S. Horn, M. Sauer, 2009.

9.      History Sells! Angewandte Geschichte als Wissenschaft und Markt, ur. W. Hardtwig, A. Schug, 2009.

10.  History Goes Pop. Zur Repräsentation von Geschichte in populären Medien und Genres, ur. B. Korte, S. Paletschek, 2009.

11.  À quoi pensent les historiens? Faire de l'histoire au XXIe siècle, ur. Christophe Granger, 2013.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih kompetencija: kontinuirani razgovori sa studentima, vrednovanje i komentiranje istraživačkih zadataka koje studenti trebaju samostalno ispuniti, praćenje kvalitete eseja koje studenti trebaju pisati nakon pojedinih nastavnih ciklusa, vrednovanje studentskih komentara u diskusijama, vrednovanje kvalitete završnog ispita