OPĆE INFORMACIJE O STUDIJSKOM PROGRAMU I IZMJENAMA I DOPUNAMA

1.     Naziv studijskoga programa

Povijest

2.     Nositelj studijskoga programa

Odsjek za povijest

3.     Tip studijskoga programa

Stručni studijski program                           

Sveučilišni studijski program             

4.     Razina studijskoga programa

Preddiplomski           

Diplomski             

Integrirani              

Poslijediplomski specijalistički   

5.     Način izvođenja studijskoga programa

Klasični                                

Mješoviti (klasični + on line)    

On line u cijelosti   

6.     Akademski/stručni naziv po završetku studija

 

7.     Ukupni broj ECTS bodova

Prije promjene

4/5

Poslije promjene

4/5

8.     Odluka Fakultetskoga vijeća o prihvaćanju izmjena i dopuna (dostaviti u prilogu)

9.     Preslika dopusnice za studijski program (dostaviti u prilogu)

10.  Opseg izmjena i dopuna studijskoga         programa

Broj ECTS bodova nepromijenjenoga dijela programa:

     

Broj ECTS bodova promijenjenoga dijela programa:

     

11.  Redni broj izmjena i dopuna studijskoga programa:

1.

12.  Procjena postotka izmjena i promjena studijskoga programa

manje od 20%                                    

više od 20%, manje od 40%              

više od 40%                                      

 

 

Tablica 1. Opis izmjena i dopuna studijskoga programa

Što se mijenja/što se nadopunjuje

Broj ECTS bodova predmeta koji se mijenja (npr. 0, -3, +2, -1,….)

Prije promjene

Poslije promjene

Obrazloženje promjene (npr. izbačen predmet, dodan predmet, zamijenjen predmet, novi izborni/obvezni, … ne navoditi unapređenje nastave)

Čovjek i sport

     

     

     

Dopuna nositelja izbornog kolegija Čovjek i sport

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablica 2. Opis novog predmeta ili predmeta koji je nadopunjen i izmijenjen

*Dokument je potrebno preslikati za svaki predloženi novi, izmijenjeni i/ili nadopunjeni predmet

 

1.  OPIS PREDMETA - OPĆE INFORMACIJE

1.1. Nositelji predmeta

red. prof. dr. sc. Tvrtko Jakovina

mr. sc. Jelka Gošnik, viša predavačica

1.6. Godina studija

1., 2., 3., 4., 5.

1.2. Naziv predmeta

Čovjek i sport

1.7. Bodovna vrijednost (ECTS)

Modul 1: 4                Modul 2: 5

1.3. Suradnici

red. prof. dr. sc. Tvrtko Jakovina

mr. sc. Jelka Gošnik, viša predavačica

doc. dr. sc. Hrvoje Klasić

doc. dr. sc. Ivana Zagorac

dr. sc. Ozren Biti, znanstveni suradnik

dr. sc. Sanda Lucija Udier, viša lektorica i znanstvena suradnica

izv. prof. dr. sc. Jasenka Gudelj

red. prof. dr. sc. Franjo Prot

red. prof. dr. sc. Ksenija Bosnar

1.8. Način izvođenja nastave (broj sati P+V+S+e-učenje)

MODUL 1 (teorijski dio): 30 + 0 + 0

    Predavanje:  2

    Vježbe:         0

    Seminar:       0

 

MODUL 2 (teorijski i praktični dio):       30 + 30 + 0

    Predavanje:  2

    Vježbe:         2

    Seminar:       0

 

 IZBORNOST B

1.4. Studijski program (preddiplomski, diplomski, integrirani)

Preddiplomski     kvota 20 studenata

                            modul 1: 15 studenata

                            modul 2: 5 studenata

Diplomski            kvota 20 studenata

                            modul 1: 15 studenata

                            modul 2: 5 studenata

1.9. Očekivani broj studenata na predmetu

do 40 studenata/ica

1.5. Status predmeta

Izborni kolegij

1.10. Razina primjene e-učenja (1., 2., 3. razina), postotak izvođenja predmeta on line (maks. 20%)

1.

2. OPIS PREDMETA

2.1. Ciljevi predmeta

Jedan je od glavnih ciljeva kolegija Čovjek i sport upoznati studente/ice sa sportom kao fenomenom, s njegovom ulogom u društvu i njegovom važnosti za suvremenog čovjeka te njegovim utjecajem na svakodnevnicu, politiku, umjetnost, kulturu i ostale aspekte suvremenog društva. Također za cilj ima stvarati svijest kod studenata/ica o važnosti bavljenja sportom za zdravlje i cjelokupni osobni razvitak. Svojim raznolikim sadržajima iz različitih struka nastoji ukazati na iznimnu važnost interdisciplinarnog pristupa sportu kao fenomenu, ali i zdravom načinu života. Različitost profila znanstvenika izvoditelja kolegija doprinosi prikazu sporta kao otvorenog, kompleksnog i dinamičnog sustava. Studente/ice će se upoznati sa uzrocima i posljedicama današnjeg fenomena sporta s obzirom na spol, različite kulture, sa poviješću sporta kroz pregled razvoja olimpizma te s integracijom sporta i društva u svakom smislu. Osim toga, bit će upoznati i s negativnim učincima bavljenja sportom kao npr. nasilje i doping.

2.2. Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije koje su potrebne za predmet

Upisan redovni studij na Filozofskom fakultetu u Zagrebu ili srodnim visokim učilištima.

Poželjno poznavanje engleskog jezika.

Studenti/ce MODULA 2 trebali bi imati osnovna motorička znanja.

2.3. Ishodi učenja na razini programa kojima predmet pridonosi

Ovo je interdisciplinarni, međuodsječni kolegij. Ishod pohađanja studentima/icama različitih grupa pomoći će u potpunijem sagledavanju uloge sporta u pojedinim znanostima i znanstvenim disciplinama.

2.4. Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)

1. znanje o sportu kao fenomenu

2. razumijevanje sporta kao fenomena i važnosti bavljenja sportom

3. pristup sportu i njegovim značajkama (tjelesni, kognitivni, konativni, socijalni, emocionalni...) iz različitih aspekata

4. aplikacija svih relevantnih činjenica u različitim svakodnevnim situacijama

5. dopuna znanja na matičnim studijskim grupama

6. sposobnosti samostalnog sagledavanja i promišljanja o:

         -  razvoju sporta,

         -  nastanku međunarodnih sportskih tijela,

          - tome kada i kako je dio sportova visoko profesionaliziran,

          - tome zašto se sportska natjecanja, ali i jezik sportskih novinara, politiziraju

          - važnosti izgradnje sportskih borilišta u razvoju arhitekture

          - fenomenu navijanja, kolektivnog «sportskog» duha, psiholoških priprema i sl.

7. postojanje povezanosti kineziološke aktivnosti i kvalitete života u svim životnim stadijima

2.5. Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

MODUL 1:

 

1. TJEDAN

Uvod u kolegij. Predstavljanje nastavnika. Zašto sport i zašto nam je važan?

2. TJEDAN     (povijest)

Povijest modernih olimpijskih igara. Zašto je nastao MOK? Olimpijske igre u Berlinu.

3. TJEDAN     (povijest)

Olimpijske igre u Londonu, Münchenu, Moskvi, Los Angelesu. Sport i apartheid. Nogometni rat u Srednjoj Americi. Sport i državne sankcije. Sport u Jugoslaviji i Hrvatskoj. Sport i «državotvornost». 

4. TJEDAN     (sociologija)

Akteri sporta – igrači, publika i posrednici; mediji kao najznačajniji akter suvremenog sporta; navijači kao vitalan dio sportske publike; različiti oblici praćenja i potrošnje sporta.

5. TJEDAN

Uskrsni ponedjeljak

6. TJEDAN     (sociologija)

Sport između lokalnog i globalnog; kako globalizacija oblikuje polje sporta; važnost nacionalnog identiteta u sportu; izmišljanje tradicije.

7. TJEDAN     (filozofija)

Bioetika i sport. Tijelo, tehnologija, sport. Sraz prirodnog i artificijelnog. Primjeri suvremenih (bio)etičkih rasprava u području sporta. Biokonzervativizam i transhumanizam.

8. TJEDAN     (filozofija)

Etika i sport. Slobodno vrijeme, dokolica, besposlica, rad. Čovjek kao homo ludens. Sport i vrijednosti. Natjecanja, imperativ pobjede, fair play. Filozofija sporta.

9. TJEDAN     (lingvistika)

Jezik sportskih novinara. Jezik sporta – stil/registar. Govoriti «sportskim jezikom». «Utakmica između sporta i športa». Sportski žargon. Jezične značajke tekstova sportskih novinara.

10. TJEDAN     kolokvij

11. TJEDAN     (povijest umjetnosti)

Arhitektura i sport: povijest borilišta. Pregled tipologije sportskih borilišta od antičke Grčke do danas; utjecaj velikih sportskih manifestacija poput olimpijskih igara na arhitekturu.

12. TJEDAN     (povijest umjetnosti)

Sport i vizualne umjetnosti; prikazi sporta i sportaša kroz povijest, kult tijela, vizualni identitet suvremenih sportskih manifestacija.

13. TJEDAN     (psihologija)

Učenje imitacijom

 14. TJEDAN     (kineziologija)

Povijest kineziologije

15. TJEDAN     (kineziologija)

Kineziološki aspekti tjelesnog vježbanja. Kineziologija – edukacija, sport, rekreacija i kineziterapija.

16. TJEDAN     kolokvij

 

 

 

 

 

 

MODUL 2:

Kod odabira kineziološke aktivnosti po dogovoru mogućnost uvažavanja preferencija studenata/ica.

Sve ponuđene kineziološke aktivnosti u Izvedbenom planu i programu nastavnih i izvannastavnih aktivnosti Katedre za TZK na kolegiju Tjelesna i zdravstvena kultura:

A.  Program: osnovne kineziološke aktivnosti

B.  Program: fakultativni interesni program s novčanom participacijom

C.  Program: za studente s invaliditetom

E.  Program: izborni za studente viših godina studija

F.  Edukativni program: predavanja, tribine, seminari, radionice, tečajevi, susreti i ostalo

 

Napomena: moguće su promjene u sadržaju predmeta razrađenog prema satnici predavanja.

2.6. Vrste izvođenja nastave:

 predavanja

 seminari i radionice 

 vježbe 

 on line u cijelosti

 mješovito e-učenje

 terenska nastava

 samostalni  zadaci 

 multimedija i mreža 

 laboratorij

 mentorski rad

       (ostalo upisati)

2.7. Komentari:

     

2.8. Obveze studenata

Redovito pohađanje nastave; redovito sudjelovanje na vježbama za studente/ice Modula 2; ispunjavanje propisanih obaveza; polaganje ispita.

2.9. Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave

0.5

Pismeni ispit

2

Projekt

     

Eksperimentalni rad

 

Istraživanje

     

Praktični rad

     

Esej

 

Referat

     

VJEŽBE (Modul 2)

1

Kolokviji

1.5

Seminarski rad

     

     (ostalo upisati)

     

 

 

Usmeni ispit

     

     (ostalo upisati)

     

2.1. Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

      Praćenje sudjelovanja u nastavi i raspravama tijekom sata; kolokvij i završni ispit. Ispiti su pismeni, a sastoje se od većeg broja kraćih (tzv. ID) pitanja i najmanje 2 eseja u kojima student/ica treba pokazati ukupnu usvojenost informacija dobivenih na kolegiju i stavljanje istih u određeni kontekst.

2.2. Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov

Broj primjeraka u knjižnici

Dostupnost putem ostalih medija

Scambler, G. (2005). Sport and Society: History. Power and Culture. (Sport i društvo: Historija, moć i kultura, Beograd: Clio 2007).

     

     

Hampton, J. (2008). The Austerity Olympics, When the Games Came to London in 1948.  London: Aurum (odabrana poglavlja).

     

     

Kapuscinski, R. (2007). The Soccer War. London: Granta Books.

     

     

Mišigoj-Duraković, M. (2008). Kinantropologija – biološki aspekti tjelesnog vježbanja. Zagreb. Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

     

     

Zagorac, I. (2008). ''The Body and Technology. A Contribution to the Bioethical Debate on Sport'', Synthesis philosophica 46 (2/2008), 283–295.

     

Online

     

     

     

2.12.   Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskoga programa)

Silić, J. (2006). Funkcionalni stilovi hrvatskoga jezika. Zagreb: Disput. (75–96).

Anderson, B., E. Burke, B. P. (1997). Fitness za sve, Zagreb: Gopal.

Anderson, B. (2001). Stretching. Zagreb: Gopal.

Milanović, D. i sur.(1997). Priručnik za sportske trenere. Zagreb. Fakultet za fizičku kulturu Sveučilišta u Zagrebu.

Posebne tekstove na sat će donositi nastavnici svake od cjelina.

2.13.   Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih kompetencija

Studentsku će aktivnost pratiti svaki od nastavnika, o čemu će biti obaviješten nositelj kolegija. Pohađanje nastave, uspjeh na ispitu te konzultacije bit će drugi dio praćenja kvalitete i postignuća svakog studenta/ice. Ocjenjivanje postignuća studenata/ica bit će formativno i sumativno, a kvaliteta izvođenja kolegija iskazat će se vanjskim vrednovanjem.

 

 

Tablica 3. Plan studijskoga programa prema dopusnici (P- predavanje, S – seminar, V – vježbe, T – terenska nastava)

*Prema potrebi kopirati tablicu.
*Prema potrebi dodati retke u tablici.

 

STATUS

PREDMETA

ŠIFRA

PREDMETA

NAZIV PREDMETA

UKUPNO SATI

ECTS

P

S

V

T

      Semestar

obvezno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno obvezni predmeti:

 

 

 

 

 

izborni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno izborni predmeti: