Naziv kolegija:

Nositelj: prof. dr. sc. Željko Holjevac

Izvođač: Filip Šimetin Šegvić, asistent

Jezik: hrvatski

Trajanje: 1 semestar

Status i kvota: izborni kolegij na preddiplomskom studiju; maksimalno 25 upisanih

Oblik nastave: 2 sata predavanja i 2 sata seminara tjedno – 30 + 30

Sadržaj: Ovaj kolegij prati temeljne probleme i fenomene povijesti Habsburške Monarhije u 19. stoljeću. Uvodni dio kolegija čini rasprava o pitanjima konceptualne naravi o karakteru i položaju Habsburške Monarhije u 19. stoljeću s osvrtom na historiografiju te teorijske i metodološke inovacije u suvremenim istraživanjima. Težište rada na predavanjima i na seminaru će biti na problemski orijentiranim sinkronijskim i dijakronijskim temama kroz koje će se proučavati politički, kulturni, intelektualni, socijalni i ekonomski procesi koji su obilježili Habsburšku Monarhiju. U završnom dijelu naglasak će biti na kontroverze o raspadu Austro-Ugarske, ali i na kulturu sjećanja, tzv. mjesta sjećanja te refleksije nestalog imperija u književnosti i na filmu.

Oblici provođenja nastave: Problemska predavanja s interaktivnom komunikacijom, seminarski rad s izvorima i relevantnim tekstovima, pisanje kratkih eseja, rasprave.

Razvijanje općih i specifičnih kompetencija (znanja i vještina): Cilj je razviti kritičko promišljanje studenata, bolje razumijevanje različitih ključnih problema Habsburške Monarhije kao i razumijevanje historiografskih koncepata i savladavanje metoda u analitičkoj obradi izvora vezanih uz raznolike teme iz povijesti Habsburške Monarhije. Također je važan cilj predmeta omogućiti studentima postavljanje poveznica između opće povijesti Habsburške Monarhije te s jedne strane šireg (među)regionalnog okvira (Srednja Europa, Jugoistočna Europa, itd.) i s druge strane hrvatske povijesti.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta: Od studenata se očekuje redovito pohađanje i aktivno sudjelovanje u svim oblicima nastavnog rada. Pratit će se svi pojedinačni studentski doprinosi nastavi (sudjelovanje u raspravama, rad s izvorima, obrada zadanih materijala, pisanje kratkih eseja, itd.). Pred kraj kolegija predviđena je i anketa koja će se provoditi među studentima.

ECTS-bodovi: 6.

Raspored nastave

1. tjedan

Uvodno predavanje

Uvodni seminar

2. tjedan

Predavanje: Historijska geografija Habsburške Monarhije (I. dio)

Seminar: Habsburška Monarhija u historiografiji: između inovacija i tradicije

3. tjedan

Predavanje: Historijska geografija Habsburške Monarhije (II. dio)

Seminar: Historijska geografija Habsburške Monarhije – analiza relevantnih tekstova i izvora

4. tjedan

Predavanje: Dinastija Habsburg (I. dio)

Seminar: Dinastija Habsburg  – analiza relevantnih tekstova i izvora

5. tjedan

Predavanje: Dinastija Habsburg (II. dio)

Seminar: Dinastija Habsburg  – analiza relevantnih tekstova i izvora

6. tjedan

Predavanje: Unutrašnje stanje i vanjska politika Habsburške Monarhije (1815.-1848.)

Seminar: Unutrašnje stanje i vanjska politika Habsburške Monarhije (1815.-1848.) – analiza relevantnih tekstova i izvora

7. tjedan

Predavanje: Unutrašnje stanje i vanjska politika Habsburške Monarhije (1848.-1918.)

Seminar: Unutrašnje stanje i vanjska politika Habsburške Monarhije (1848.-1918.) – analiza relevantnih tekstova i izvora

8. tjedan

Predavanje: Gospodarski razvojni pravci i problemi u Habsburškoj Monarhiji 19. stoljeća

Seminar: Habsburška Monarhija na filmu

9. tjedan

Predavanje: Umjetnost i kultura u Habsburškoj Monarhiji 19. stoljeća

Seminar: Umjetnost i kultura u Habsburškoj Monarhiji 19. stoljeća – analiza relevantnih tekstova i izvora

10. tjedan

Predavanje: Intelektualni život i znanost u Habsburškoj Monarhiji

Seminar: Intelektualni život i znanost u Habsburškoj Monarhiji – analiza relevantnih tekstova i izvora

11. tjedan

Predavanje: Vojska i vjeroispovijesti u Habsburškoj Monarhiji

Seminar: Vojska i vjeroispovijesti u Habsburškoj Monarhiji – analiza relevantnih tekstova i izvora

12. tjedan

Predavanje: Društvo i svakodnevni život u Habsburškoj Monarhiji

Seminar: Društvo i svakodnevni život u Habsburškoj Monarhiji – analiza relevantnih tekstova i izvora

13. tjedan

Predavanje: Habsburška Monarhija uoči i u Prvom svjetskom ratu

Seminar: Habsburška Monarhija uoči i u Prvom svjetskom ratu – analiza relevantnih tekstova i izvora

14. tjedan

Predavanje: Habsburška Monarhija – mjesta sjećanja

Seminar: Habsburška Monarhija u književnosti 20. stoljeća

15. tjedan

Predavanje: Raspad Habsburške Monarhije i historiografske kontroverze

Seminar: Završna rasprava, analiza rada

Način polaganja ispita i način provjere znanja: Ispit, u formi usmenog ispitivanja, provodit će se na kraju nastave. Završna ocjena će biti izvedena na temelju ocjene pojedinačnih doprinosa u nastavi (ukupno 60%) i na temelju ocjene iz testa znanja (40%).

Popis obavezne literature (odabrati jednu)

Johnston, William M. Austrijski duh. Zagreb, 1993., 17-83; 123-191; Judson, Pieter. Povijest Habsburškog Carstva. Zagreb, 2017., str. 11-65; 369-423; Kann, Robert A. A History of the Habsburg Empire. Berkeley-Los Angeles, 2002., str. 406-521; Okey, Robin. The Habsburg Monarchy c. 1765-1918. London, 2001., str. 191-309; Taylor, A. J. P. Habsburška Monarhija 1809.-1918. Zagreb, 1990., str. 153-313; 

Popis dopunske literature (odabrana poglavlja po dogovoru)

Bobinac, Marijan. „The Habsburg Legacy from a Postcolonial and Postimperial Perspective“, Umjetnost riječi: časopis za znanost o književnosti LIX/3-4 (2015.), 239-260; Cole, Laurence. Military Culture and Popular Patriotism in Late Imperial Austria. Oxford, 2014.; Deak, John. Forging a Multinational State: State Making in Imperial Austria from the Enlightenment to the First World War. Stanford, 2015.; Evans, Robert J. W. Austria, Hungary and the Habsburgs. Central Europe c. 1683-1867. New York-Oxford 2006.; Good, David F. The Economic Rise of the Habsburg Empire. Berkeley-Los Angeles, 1984.; Haselsteiner, Horst. Ogledi o modernizaciji u Srednjoj Europi Zagreb, 1997.; Kożuchowski, Adam. The Afterlife of Austria-Hungary: The Image of the Habsburg Monarchy in Interwar Europe. Pittsburgh, 2013.; Krizman, Bogdan. Raspad Austro-Ugarske i stvaranje jugoslavenske države. Zagreb, 1977.; Macartney, C. A. The Habsburg Empire: 1790-1918. London, 1969.; Palmer, Alan Warwick. The Land. Between: A History of East-Central Europe Since the Congress of Vienna. New York, 1970.; Schorske, Carl E. Beč krajem stoljeća: politika i kultura. Zagreb, 1997. Sked, Alan. The Decline and Fall of the Habsburg Empire, 1815–1918. London, 1989.; Šidak, Jaroslav. Studije iz hrvatske povijesti XIX. stoljeća. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu-Institut za hrvatsku povijest, 1973., 3-44; Zöllner, Erich – Schüssel, Therese. Povijest Austrije. Zagreb, 1997., 101-219; Unowsky, Daniel L. The Pomp and Politics of Patriotism. West Lafayette: Purdue University Press, 2005.