Problemi hrvatske moderne

(syllabus)Nositelj: prof. dr. sc. Mario Strecha

Izvođač: Nikola Tomašegović, asistent

 

ECTS bodovi: 3

Jezik: hrvatski

Trajanje: jedan semestar (zimski)

Status: izborni kolegij na diplomskom studiju

Oblik nastave: 2 sata predavanja tjedno

Uvjeti: upisan diplomski studij na Filozofskom fakultetu u Zagrebu

 

Ciljevi kolegija: Glavni cilj kolegija je upoznavanje studenata s fenomenom i problemima hrvatske moderne. Naglasak je na pokretu hrvatske moderne kao historiografskom problemu. Zbog heterogenog karaktera samog pokreta, koji je obuhvaćao i sfere politike i kulture, napose književnosti i likovnih umjetnosti, kolegij je koristan i za produbljivanje znanja studenata drugih studijskih grupa, prije svega povijesti umjetnosti, komparativne književnosti i kroatistike, kao i za promoviranje interdisciplinarnih pristupa. Osim toga, kroz obradu raznih problema hrvatske moderne razmotrit će se i širi kulturno-politički kontekst Austro-Ugarske, ali i kretanja europske moderne. Naposljetku, svi razmatrani problemi služit će za upoznavanje s metodama i pristupima suvremene intelektualne i kulturne historije kao historijskim subdisciplinama.

  

 Sadržaj kolegija prema satnici nastave:

1. Uvod. Plan rada i obaveze. Pregled literature.

2. Osnovni pojmovi: moderna, moderniznam, fin de siècle, secesija, „mladi“.

3. Politički i društveni kontekst Banske Hrvatske krajem 19. stoljeća.

4. „Šenoino doba“. Romantizam i realizam u hrvatskoj kulturi druge polovice 19. stoljeća.

5. Moderna u Europi. Beč kao paradigma.

6. Grupacije hrvatske moderne: „praška“, „bečka“ i „karlovačko-zagrebačka“ grupa. Problemi kategorizacije.

7. Politika moderne I: Hrvatska misao i Narodna misao. Antihistoricizam i prirodno pravo. Masovna politika.

8. Politika moderne II: (đačko) naprednjaštvo. Mlada Hrvatska.

9. Politika moderne III: odnos spram hrvatske i srpske opozicije i politička aktivnost omladine do osnutka Hrvatsko-srpske koalicije.

10. Kultura moderne I: sukob „starih“ i „mladih“.

11. Kultura moderne II: europska orijentacija i europski kontekst.

12. Umjetnosti moderne I: osnovni problemi književne moderne. Primat književne kritike. Književni uzori. Književnost i politika.

13. Umjetnosti moderne II: moderno kazalište.

14. Umjetnosti moderne III: secesija u likovnim umjetnostima. Hrvatski salon i kulturna politika I. Kršnjavija.

15. Završna rasprava: važnost hrvatske moderne u kulturi i politici.

 

Vrste izvođenja nastave: predavanja

Obveze studenata: Redovito pohađanje nastave, pisani rad.

  

Obvezna literatura:

Damir Barbarić (ur.), Fin de siecle Zagreb-Beč, Zagreb, 1997.


Vida Flaker, Časopisi hrvatskoga modernističkog pokreta, Zagreb, 1977., str. 5-79.


Anđelka Galić, Miroslav Gašparović (ur.), Secesija u Hrvatskoj, Zagreb, 2003., odabrani dijelovi


Rene Lovrenčić, Geneza politike „novog kursa“, Zagreb, 1972., odabrana poglavlja


Milan Marjanović, Hrvatska moderna: Izbor književne kritike, Zagreb, 1951., knj. I, str. 9-54, knj. II, str. 7-35.


Miroslav Šicel, Književnost moderne, Povijest hrvatske književnosti, knj. 5, Zagreb, 1978., odabrana poglavlja

 


Dopunska literatura:

Nikola Batušić, Zoran Kravar, Viktor Žmegač, Književni protusvjetovi: Poglavlja iz hrvatske moderne, Zagreb, 2001.


Iso Kršnjaviveliki utemeljitelj, Ivana Mance i Zlatko Matijević (ur.), Zagreb, 2015,


Iskra Iveljić (ur.), The Entangled Histories of Vienna, Zagreb and Budapest (18th - 20th Century), Zagreb, 2015.


William Johnston, Austrijski duh: intelektualna i društvena povijest od 1848. do 1938., Zagreb, 1993.

Tihana Luetić, Studenti Sveučilišta u Zagrebu (1874-1914): društveni život, svakodnevica, kultura, politika, Zagreb, 2012.

Stanislav Marijanović, Fin de siècle hrvatske moderne (Generacije „mladih“ i časopis „Mladost“), Osijek, 1990.


Milan Marjanović, Iza Šenoe: četvrt vijeka hrvatske književnosti, Zadar, 1906.

Pavao Pavličić, „Što je danas hrvatska moderna?“, Dani hrvatskoga kazališta 28, br. 1, 2002.

Ljerka Racko, „Pokret hrvatske moderne u historiografiji“, Historijski zbornik XXXVI, br. 1, 1983.


Carl E. Schorske, Beč krajem stoljeća: politika i kultura, Zagreb, 1997.

Mate Ujević, Prilozi za povijest pokreta hrvatske omladine koncem XIX i početkom XX stoljeća, s osobitim osvrtom na borbu starih i mladih, Zagreb, 2015.


Viktor Žmegač, Bečka moderna: portret jedne kulture, Zagreb, 2012.


Izazov moderne: Zagreb i Beč oko 1900. Slikarstvo, kiparstvo i arhitektura zagrebačke i bečke secesije, Zagreb, 2017