Životopis

Roden je 1978. u Splitu. Osnovnu školu završio je u Otoku, a Franjevacku klasicnu gimnaziju u Sinju. Godine 1998/99. upisao je studij kroatistike i povijesti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, na kojem je u sijecnju 2004. diplomirao s odlicnim uspjehom (4,54). Iste se godine zaposlio kao znanstveni novak na projektu „ Croato Turcica “ prof. dr. Nenada Moacanina. Drži seminare iz Europske i svjetske povijesti srednjega vijeka te izbornu nastavu sa srednjovjekovnim i ranonovovjekovnim temama. Uži su mu znanstveni interesi vezani za kasnosrednjovjekovnu i ranonovovjekovnu povijest kontinentalne Dalmacije, pojavu i identitetske transformacije Vlaha na hrvatskom povijesnom prostoru te cjelovitu rekonstrukciju lokalne povijesti Cetinske i Imotske krajine. Pohada poslijediplomski studij Hrvatske povijesti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu.

 

Članci i rasprave

  • Vlah i vlah – nekoc i danas. Traganja za identitetom od Galije do Zagore , u: Jezik i identiteti – Zbornik HDPL (u tisku)
  • Prilog istraživanju najstarijega spomena vlaškoga imena u hrvatskoj historiografiji , (Radovi ZHP [2005], br. 37, , str. 35-46.
  • Što je ostalo od Meljace? Zapis o brnaškoj starohrvatskoj crkvi i kasnosrednjovjekovnom groblju na Mijoljaci , Brnaška Strana , god. 1 (2005), str. 2-9. (suautor Ante Čaric)

 

Recenzije i prikazi

  • Na izvorima hrvatskog identiteta . Mirjana Matijevic Sokol i Vladimir Sokol, Hrvatska i Nin u doba kneza Branimira, Zagreb 2005, (Radovi ZHP [2006], br. 38, str. 378-380)
  • U potrazi za znakovima svakodnevlja i prošlosti . Prošla sadašnjost. Znakovi povijesti u Hrvatskoj, ur. Vladimir Biti i Nenad Ivic, Zagreb 2003. (Radovi ZHP [2006], br. 38, str. 342-352)
  • Davor Dukic: Sultanova djeca. Predodžbe Turaka u hrvatskoj književnosti ranoga novovjekovlja, Zadar 2005. 463-466)
  • Spomenica Filipa Potrebice, ur. Mirjana Matijevic Sokol, Zagreb 2005. (Radovi ZHP [2005], br. 37, str. 470-472)
  • Šime Demo, Tri spisa, Šibenik 2004. ( Povijesni prilozi [2004], br. 27, str. 200-201 )

 

Izlaganja

  • Vlah i vlah – nekoc i danas. (Traganja za identitetom od Galije do Zagore) , Jezik i identiteti – 20. znanstveni skup s medunarodnim sudjelovanjem Hrvatskog društva za primijenjenu lingvistiku, Split, 25. - 27. svibnja 2006.

 

Priznanje

Idejno rješenje grba i zastave Opcine Otok , odobreno u Otoku o blagdanu sv. Luke 18. 10. 2006. godine (suautor akademski slikar Ivan Grgat)

 

E-mail

ivan.botica4@st.t-com.hr