Obavijest o ispitima preko ISVU- a
Sve ispite odsjeka za povijest bit ?e mogu?e prijaviti i odjaviti do dva dana u pono? prije po?eka ispita (pr.: ako je rok 7.02. prijave i odjave su mogu?e do 5.02. u pono?)., po?evši od subote 28. sije?nja.

Mole se studenti neka kontroliraju poklapanje ocjena, datuma i ECTS bodova položenih kolegija u indeksu i na studomatu. Ukoliko ima bilo kakvih nepoklapanja, neka se jave profesorima prije upisa u ljetni semestar do kada je to mogu?e ispraviti u sustavu.
26.01.2012.