OBAVIJEST O ISPITNIM TERMINIMA U DEKANSKOM ROKU
Pismeni ispit iz predmeta Europska i svjetska povijest ranoga novog vijeka održat ?e se u sljede?im terminima:

3. 10. 2007. u 13 sati u sobi br. 1 Zavoda za hrvatsku povijest (baraka)
11. 10. 2007. u 9 sati u sobi br. 1 Zavoda za hrvatsku povijest (baraka)


Pismeni ispit iz izbornih kolegija Uvod u historijsku antropologiju i Uvod u historijsku imagologiju održat ?e se u sljede?im terminima:

2. 10. 2007. u 9 sati u sobi br. 1. Zavoda za hrvatsku povijest (baraka)
11. 10. 2007. u 10 sati u sobi br. 1 Zavoda za hrvatsku povijest (baraka)

Kao uvjet izlaska na pismeni ispit studenti su dužni predati radove (eseje, seminare, kriti?ke prikaze) najmanje 24 sata prije ispitnog roka na koji žele iza?i.
26.9.2007