Obavijest studentima
Docent Maksim Kamenjecki, kandidat povijesnih znanosti, održat ?e dva predavanja o suvremenoj i modernoj povijesti Ukrajine i SSSR-a. U utorak, 14. svibnja 2013. govorit ?e o SSSR-u u Hladnom ratu (dvorana VI u 14 sati). U srijedu, 15. predavat ?e o nacionalnom preporodu Ukrajinaca u 19. stolje?u (dvorana III u 12.30 sati).

Maksim Kamenjecki (1963) docent je na Institutu me?unarodnih odnosa i vanjske politike Kijevskog nacionalnog sveu?ilišta Tarasa Šev?enka. Završio je studij povijesti na Povijesnom fakultetu istoga sveu?ilišta 1986. Kandidatsku je disertaciju obranio 1991, a 1997. postao docent na Povijesnom fakultetu. Sljede?e je godine, 1998, prešao na Institut za me?unarodne odnose i vanjsku politiku. Još kao student i doktorand boravio je na specijalizaciji u Zagrebu, a potom i na sveu?ilištima u Kanadi, Srbiji, Njema?koj i Finskoj. Više je puta držao predavanja studentima zagreba?kog sveu?ilišta. Bavi se pitanjima me?unarodnih odnosa u jugoisto?noj Europi i teorijom me?unarodnih odnosa. Autor je šezdesetak znanstvenih ?lanaka. Prevodi s hrvatskoga na ukrajinski.
10.05.2013.