Obavijest studentima
Sve dekanske rokove (23.-27.9.) bit ?e mogu?e prijavljivati i odjavljivati u ISVU do pono?i dana prije ispita.
20.09.2013.