Obavijest studentima
Obavještavaju se studenti druge godine da ?e seminarske grupe iz predmeta Europska i svjetska povijest u 19. stolje?u i Europske regije i hrvatska povijest 19. stolje?a biti raspore?ivane prema podjednakom broju polaznika, na temelju upisa na jednu od lista na vratima kabineta predmetnih nastavnika (od srijede, 25. velja?e). Pored upisa na liste, studenti trebaju obavezno do?i na prvi termin seminara. Studente upu?ujemo na upis pripadaju?e kombinacije u ISVU nakon što se tako definira raspored seminarskih grupa.
25.02.2015.