Obavijest o nastupnom predavanju - Šute
Na temelju ?lanka 3. Odluke o obliku i na?inu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna, umjetni?ko-nastavna i nastavna zvanja, te prijedloga stru?nog povjerenstva od 6.11.2007., dr.sc. Ivica Šute

za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docenta na Odsjeku za povijest održati nastupno predavanje

u ?etvrtak, 15.11.2007. u 12,30 sati

u dvorani VI Filozofskog fakulteta Sveu?ilišta u Zagrebu

pod naslovom RADI?EV USTAV NEUTRALNE SELJA?KE REPUBLIKE HRVATSKE I VIDOVDANSKI USTAV
7.11.2007.