Obavijest studentima - Hrvatska epigrafija i paleografija I.
Studenti preddiplomskog izbornog kolegija Hrvatska epigrafija i paleografija I. trebaju u petak, 20. XI., u 15 h do?i na znanstveni skup: IV. Lateranski koncil: Doga?aj koji je promijenio Europu.

Skup se održava na Hrvatskom katoli?kom sveu?ilištu.

Za više informacija vidjeti http://www.unicath.hr/iv-lateranski-koncil-dogadaj-koji-je-promijenio-europu
20. studeni 2015