Znanstveni skup : Ljubo Boban i istraživanje suvremene povijesti. Obavijest studentima.

Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta Sveu?ilišta u Zagrebu, Hrvatski nacionalni odbor za povijesne znanosti i Društvo za hrvatsku povjesnicu organizirat ?e 27. studenoga 2015. znanstveni skup Ljubo Boban i istraživanje suvremene povijesti. / Skup ?e se održati u Zagrebu, u prostorima Filozofskog fakulteta na kojem je Ljubo Boban radio od po?etka šezdesetih godina 20. stolje?a do svoje iznenadne smrti u jesen 1994. godine.
Program rada znanstvenog skupa


Ljubo Boban i istraživanje suvremene povijesti


Petak, 27.XI.2015.


Knjižnica Filozofskog fakulteta Sveu?ilišta u Zagrebu / Konferencijska dvorana na II. katu
9.00-9.30 Sve?anost otvorenja: prof. dr. Vlatko Previši?, dekan Filozofskog fakulteta, prof. dr. Tvrtko Jakovina, pro?elnik Odsjeka za povijest, prof. dr. Željko Holjevac, predsjednik Društva za hrvatsku povjesnicu, prof. dr. Damir Agi?i?, predsjednik Hrvatskog nacionalnog odbora za povijesne znanosti


9.30-9.45 Mira Kolar-Dimitrijevi?, Moje sje?anje na rad akademika Ljube Bobana


9.45-10.00 Franko Miroševi?, Uspomene na Ljubu Bobana


10.00-10.15 Petar Koruni?, Sje?anja o prof. Ljubi Bobanu i Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu


10.15-10.30 Berislav Jandri?, Sje?anja iz osobne suradnje s profesorom Bobanom


10.30-10.45 Stanka


10.45-11.00 Damir Agi?i?, Ljubo Boban i zanat povjesni?ara


11.00-11.15 Stjepan Matkovi?, Ljubo Boban i Institut za historiju radni?kog pokreta


11.15-11.30 Drago Roksandi?, Drugi svjetski rat u hrvatskoj povijesti "kratkoga 20. stolje?a" (1918. - 1990/1991.) i koncept "vergangene Zukunft"


11.30-11.45 Branimir Jankovi?, Suvremena hrvatska historiografija kao istraživa?ki problem


11.45-12.00 Hrvoje Klasi?, Svjedoci vremena kao historiografski izvor


12.00-12.15 Ivica Šute, Povjesni?ar u krupnom planu. Nastupi Ljube Bobana na televiziji 1990-ih


12.15-12.45 Rasprava


13.00-14.30 Ru?ak za sudionike


14.30-14.45 Josip Mihaljevi?, Povjesni?arsko razbijanje dogmi u partijskoj državi - slu?aj Ljube Bobana 1964.


14.45-15.00 Vladimir Geiger, Marica Karakaš Obradov, Ljudski gubitci u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj i žrtve logora Jasenovac u istraživanjima Ljube Bobana


15.00-15.15 Petar Bagari?, Ljubo Boban - stru?njak za hrvatske granice


15.15-15.30 Željko Karaula, Hrvatska selja?ka zaštita u historiografskom opusu Ljube Bobana - problemi istraživanja i interpretacije


15.30-16.00 Rasprava


16.00-16.15 Stanka


16.15-16.30 Marijan Buljan, Dalmatinske teme i osobe (s posebnim osvrtom na Split i Spli?ane) u djelima Ljube Bobana


16.30-16.45 Tihomir Zovko, Stajališta Ljube Bobana prema Dominiku Mandi?u u svjetlu novih dokumenata iz Mandi?eve ostavštine


16.45-17.00 Lucija Benyovsky, Neobjavljeni Dnevnik Eugena Kumi?i?a (1.-10. travnja 1941.)


17.00-17.15 Mario Jareb, Bogdan Radica i Hrvatska 1945. godine


17.15-17.45 Rasprava, zaklju?ne napomene i završetak skupa


Znanstveni skup "Ljubo Boban i istraživanje suvremene povijesti" održava se uz financijsku podršku Zaklade Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.


***


Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta Sveu?ilišta u Zagrebu, Hrvatski nacionalni odbor za povijesne znanosti i Društvo za hrvatsku povjesnicu organizirat ?e 27. studenoga 2015. znanstveni skup Ljubo Boban i istraživanje suvremene povijesti.


Skup ?e se održati u Zagrebu, u prostorima Filozofskog fakulteta na kojem je Ljubo Boban radio od po?etka šezdesetih godina 20. stolje?a do svoje iznenadne smrti u jesen 1994. godine.


Ljubo Boban (1933-1994), hrvatski povjesni?ar, bio je profesor Filozofskog fakulteta u Zagrebu i ?lan Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Diplomirao je na zagreba?kom fakultetu 1959, a doktorirao 1964. u Institutu društvenih nauka u Beogradu radom Sporazum Cvetkovi?-Ma?ek, kasnije objavljenim kao knjiga. Istraživao je hrvatsku i jugoslavensku povijest u me?uratnom razdoblju i tijekom Drugoga svjetskog rata, napose djelatnost Hrvatske selja?ke stranke i njezina vo?e Vladka Ma?eka, potom opozicijsku djelatnost Svetozara Pribi?evi?a, izvještaje jugoslavenske vlade u izbjeglištvu i dr. Pružio je važne priloge o uzrocima sloma Jugoslavije 1941, sudjelovao u brojnim polemikama, osobito oko preuveli?avanja broja žrtava ustaškog terora, napose u Jasenovcu, a posljednjih godina svoga života intenzivno se bavio problematikom hrvatskih granica. Bio je me?u osniva?ima i prvi direktor Instituta za hrvatsku povijest (danas Zavod za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta Sveu?ilišta u Zagrebu) te je pokrenuo zna?ajnu istraživa?ku i izdava?ku djelatnost te institucije. Od 1975. kao izvanredni, a od 1986. godine kao redoviti ?lan JAZU/HAZU pružio je važan prinos djelatnosti te najviše hrvatske znanstvene institucije.


Namjera je skupa, koji ?e se održati dva desetlje?a nakon smrti profesora Bobana, da se o njegovu životu i djelu progovori još jednom te da ga se iznova promotri i valorizira. Bit ?e to ?etvrti u nizu znanstvenih skupova posve?enih hrvatskim povjesni?arima 20. stolje?a - nakon skupova o Jaroslavu Šidaku, Josipu Matasovi?u i Nadi Klai?.


S druge strane, željeli bismo da se na skupu kriti?ki progovori o temama i iskustvima istraživanja suvremene povijesti, koja su u hrvatskoj historiografiji tek u posljednje vrijeme zapo?ela u nešto ve?oj mjeri, kao i o žanru polemike u historiografiji op?enito.


Dakle, skup ?e sadržavati nekoliko tematskih cjelina:


- sje?anja i osobna iskustva suradnje i rada s profesorom Bobanom


- kriti?ki osvrt na njegovo znanstveno djelo i nastavni rad


- problemi istraživanja suvremene povijesti u hrvatskoj historiografiji


- polemike u historiografiji.


24. studeni 2015