Obavijest studentima druge godine
Obavještavaju se studenti druge godine da ?e seminarske grupe iz predmeta Europska i svjetska povijest u 19. stolje?u biti raspore?ivane prema ograni?enom broju polaznika, na temelju upisa na jednu od lista na vratima kabineta (C-112, od petka 26. velja?e od 9.30 sati). Pored upisa na liste, studenti trebaju obavezno do?i na prvi termin seminara. Studente upu?ujemo na upis pripadaju?e kombinacije u ISVU nakon što se tako definira raspored seminarskih grupa.
25. velja?e 2016