Obavijest studentima
Kolegij Društvene grupe u klasi?nom svijetu i anti?ka prozopografija II. s promjenjivim sadržajem predavat ?e u ljetnom semestru teku?e akademske godine prof. dr. Bruna KUNTI?-MAKVI?.
Sadržaj kolegija bit ?e povijest Demetrija Farskog (v. silabus ).
Kolegij je obvezatan za polaznike diplomskog studija povijesti, istraživa?ki smjer, modul stara povijest i za polaznike diplomskog studija povijesti, nastavni?ki smjer s istraživa?kom kompetencijom.
Ponu?en je kao izborni polaznicima studija povijesti i drugih studijskih grupa diplomske i preddiplomske razine. Prvostupnici ga mogu polaziti ako podnesu propisanu molbu i nastavnik ih prihvati. Za izborne polaznike predvi?eno je do 13 mjesta.
29. velja?e 2016