PRO TEMPORE
Pro tempore, ?asopis studenata povijesti, prima radove za novi broj. Tema broja je rani novi vijek, no primaju se i radovi koji se odnose na druga razdoblja. Svoje ?lanke, prikaze, izvješ?a i sl. šaljite na isha.protempore@gmail.com ili ih osobno predajte na sastanku ISHA-e ?etvrtkom u 20 h u D-3. Rok za predaju radova je 15.2.2008.
11.12.2007.