Obavijest studentima druge godine
Obavještavaju se studenti druge godine da ?e seminarske grupe iz predmeta Europska i svjetska povijest u 19. stolje?u biti raspore?ivane prema ograni?enom broju polaznika, na temelju upisa na jednu od lista na vratima kabineta C-112 (od petka, 24. velja?e 2017. od 11 sati). Osim upisa na liste, studenti trebaju obavezno do?i na prvi termin seminara. Studente upu?ujemo na upis pripadaju?e kombinacije u ISVU nakon što se tako definira raspored seminarskih grupa.
23. velja?e 2017.