Obavijest studentima
U rasporedu preddiplomskog studija na predmetu Hrvatska povijest u 19. stolje?u termin srijedom u 17h je predvi?en za predavanja za sve studente, a drugi termin predavanja odnosi se samo na jednopredmetne studente.
27. velja?e 2017.