Poziv na nastupno predavanje
SVEU?ILIŠTE U ZAGREBU
FILOZOFSKI FAKULTET
Zagreb, Ivana Lu?i?a 3

Zagreb, 15. ožujka 2017.

Na temelju Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Statuta Sveu?ilišta u Zagrebu, Odluke Rektorskog zbora o obliku i na?inu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna, umjetni?ko-nastavna i nastavna zvanja, o. d. dekana Filozofskog fakulteta izv. prof. dr. sc. Željko Holjevac, na prijedlog Stru?nog povjerenstva

OGLAŠAVA

I.

Miroslav Šaši? održat ?e u petak, 24. ožujka 2017., u 12:30 sati u predavaonici A-201 Filozofskog fakulteta Sveu?ilišta u Zagrebu, Ivana Lu?i?a 3, nastupno predavanje pred nastavnicima, studentima i Stru?nim povjerenstvom, u vezi s izborom u nastavno zvanje i na radno mjesto predava?a za podru?je humanisti?kih znanosti, polje interdisciplinarne humanisti?ke znanosti, grana metodika nastavnih predmeta humanisti?kih znanosti, na Odsjeku za povijest.

II.

Tema nastupnog predavanja je: "Primarni i sekundarni izvori u nastavi povijesti kao sredstvo za razvoj viših kognitivnih procesa".

o. d. dekana

izv. prof. dr. sc. Željko Holjevac
22. ožujka 2017.