Obavijest studentima
U srijedu 10.5. u 17h na Fakultet ?e do?i u posjet skupina studenata povijesti sa Sveu?ilišta u Be?u pod vodstvom prof. dr. Alojza Ivaniševi?a. Kolege ?emo primiti u vije?nici Fakulteta.
9. svibnja 2017.