Dekanski rok
Dekanski rok iz kolegija Hrvatska povijest 19. stolje?a je 27.9. u 11 sati u C-111 i C-114. (preddiplomski)
Dekanski rok iz kolegija Hrvatsko društvo i kultura je 27.9. u 10 sati u C-111, (diplomski).
Dekanski rok iz kolegija Od staleškog ka modernom gra?anstvu je 27.9. u 12 sati, C-111. (diplomski).
20. rujna 2017.