Dekanski rok
Dekanski rok iz predmeta Europska i svjetska povijest XIX. stolje?a, Hrvatska i Europa - komparatisti?ke teme Hrvatska historiografija XX. stolje?a Poljska u XIX. i XX. stolje?u bit ?e održan u ?etvrtak, 28. rujna 2017. u deset sati, soba A 201.
22. rujna 2017.