Dekanski rok
Dekanski rok iz predmeta Pomo?ne povijesne znanosti I.-II. (preddiplomski i diplomski), Pomo?ne povijesne znanosti: Diplomatika s kronologijom i egdotikom, Srednjovjekovni latinski jezik I.-II., Hrvatska epigrafija i paleografija I., Hrvatska heraldi?ka baština, Latinska epigrafija srednjega vijeka bit ?e održan u petak, 29 rujna u 11 h, soba C- 116.
22. rujna 2017.