Obavijest svim studentima
U srijedu 22.5.2019. u D6. predavanje svim studentima održat ?e Filip Tesar. Tesar ?e govoriti o etni?kim sukobima u 20. stolje?u, prije svega onima u Jugoisto?noj Europi.

Tesa? je ro?en 1969. godine u Pragu. Studirao je etnologiju na Karlovom sveu?ilištu, a od 1990. godine istražuje tranziciju, euroatlantske integracije, Kinu. Bio je novinar, prevoditelj, diplomata, a poslije radi kao politolog na Institutu me?unarodnih odnosa u Pragu. Predavao je antropologiju Balkana na nekoliko ?eških visokih u?ilišta. Za potrebe ?eške diplomacije napisao je priru?nik o ekonomskoj, javnoj i kulturnoj diplomaciji na Balkanu.
22. svibnja 2019.