Poziv na predavanja dr. sc. Nikoline Židek
Pozivaju se zainteresirani studenti i nastavnici na gostuju?a predavanja dr. Nikoline Židek s Fakulteta me?unarodnih odnosa Sveu?ilišta IE u Madridu o hrvatskoj politi?koj emigraciji u Argentini (6.–7. studenog 2019.). Predavanja ?e se održati u terminu nastave doc. dr. sc. Gorana Hutinca. Predavanja ?e biti na hrvatskom jeziku.

Teme i termini predavanja:

“Enklava sje?anja: hrvatska politi?ka emigracija u Argentini nakon Drugog svjetskog rata 1947.-2019.” (srijeda, 6. studenog 2019., 15.30-17, dvorana A201).

SAŽETAK: Predavanje daje pregled djelovanja hrvatske politi?ke emigracije u Argentini nakon Drugog svjetskog rata. Obuhva?a dolazak hrvatske politi?ke emigracije u Argentinu te njezine mehanizme o?uvanja identiteta i sje?anja: organiziranje svakodnevnog života (Hrvatski katoli?ki centar, Mala škola, Hrvatska mladež/Društvo hrvatskih katoli?kih srednjoškolaca i sveu?ilištaraca, zbor Jadran, endogamni brakovi); politi?ke aktivnosti: politi?ke stranke te izdava?ka djelatnost, povezanost s hrvatskom politi?kom emigracijom u svijetu, odnosi s argentinskim vlastima, odnosi s Ambasadom SFRJ u Buenos Airesu. Donosi se historizacija njihova sje?anja od 1947. do danas, pri ?emu se preko redovnih proslava i obilježavanja tzv. domovinskih datuma analizira kako se o?uvalo i prenijelo sje?anje kroz tri generacije, te promjene koje je to sje?anje doživjelo kroz vrijeme i koju ulogu ima sje?anje u o?uvanju identiteta hrvatske dijaspore u Argentini.

„Politi?ko nasilje hrvatske politi?ke emigracije u Latinskoj Americi tijekom hladnog rata“ (?etvrtak, 7. studenog 2019., 14-15.30, dvorana A202)

SAŽETAK: U predavanju se analiziraju politi?ke djelatnosti hrvatske dijaspore u Latinskoj Americi, s Buenos Airesom u središtu. U fokusu su one aktivnosti ?iji je cilj bila neovisnost Hrvatske putem nasilnih sredstava. Nakon op?eg pregleda politi?kih aktivnosti, analizira se primjena nasilja i teroristi?kih aktivnosti segmenata hrvatske politi?ke emigracije u latinsko-ameri?kim zemljama radi postizanja politi?kih ciljeva. Teroristi?ke aktivnosti hrvatske dijaspore u svijetu bile su ?eš?e i izraženije u drugim dijelovima svijeta, kao npr. u Švedskoj, Australiji, Zapadnoj Njema?koj i SAD-u (postavljanje bombi, atentati i dvije otmice aviona) te dva upada u SFRJ, te se ra?una da su izvodili «po jedan teroristi?ki ?in svakih pet tjedana u razdoblju od 1962. do 1983.” (Toki?). 1960-ih godina, kao rezultat rastu?eg me?unarodnog animoziteta naspram terorizma te posebnih odnosa izme?u Titove Jugoslavije i Zapada, protujugoslavenski ekstremisti postali su nepoželjni u tim zemljama i njihove su operacije bile otežane. Stoga su prebacili svoje aktivnosti u latinsko-ameri?ke zemlje kao što su Paragvaj i Argentina, s obzirom na povoljnu politi?ku klimu i vojne diktature koje su im nudile uto?ište na temelju antikomunisti?kih alijansi.

ŽIVOTOPIS: Dr.sc. Nikolina Židek doktorirala je politi?ke znanosti na Sveu?ilištu Complutense u Madridu, te je magistrirala me?unarodne odnose na Diplomatskoj školi u Madridu. Predaje na Fakultetu me?unarodnih odnosa Sveu?ilišta IE u Madridu. Tako?er je gostuju?i predava? na specijalisti?kom studiju genocida i ljudskih prava na Universidad del Museo Social Argentino (UMSA) u Buenos Airesu i ?lanica istraživa?ke skupine na Centru za studije sje?anja Instituta za ekonomske i društvene studije IDES u Buenos Airesu, koji je utemeljila Elizabeth Jelin. Prije ulaska u znanost dr.sc. Židek radila je kao hrvatski profesionalni diplomat tijekom 12 godina.
29. listopada 2019.