Natje?aj za sufinanciranje studentskih projekata za kalendarsku godinu 2020.
Filozofski fakultet objavljuje Natje?aj za sufinanciranje studentskih projekata za kalendarsku godinu 2020.

Prijave na natje?aj predaju se do zaklju?no 12. velja?e 2020. godine.

Pravilnik o sufinanciranju projekata studenata, studentskih klubova i studentskih udruga Filozofskog fakulteta Sveu?ilišta u Zagrebu dostupan je na stranici Fakulteta (pod Dokumenti > Pravilnici).
16. sije?nja 2020.