Obavijest studentima
Dragi studentice i studenti,
"Atenjanke i Ptolemejevi?ke" tema su kolegija Društvene grupe u klasi?nom svijetu i anti?ka prozopografija II. u ljetnom semestru akad. g. 2019/2020. Predavanja ?e držati prof. dr. Bruna Kunti?-Makvi? (srijeda, 9.30-11.00, A 202), a seminare dr. sc. Inga Vilogorac Br?i? (srijeda, 14.00-15.30, A 202). Silab je u privitku.
27. velja?e 2020.