Natje?aj za dodjelu Rektorove nagrade za ak. god. 2019./2020.
Sveu?ilište u Zagrebu raspisalo je Natje?aj za dodjelu Rektorove nagrade za ak. god. 2019./2020. Pravo natjecanja imaju svi studenti preddiplomskih, diplomskih te integriranih preddiplomskih i diplomskih studija Sveu?ilišta u Zagrebu.

Studenti su dužni do ?etvrtka 30. travnja 2020. do 16 sati prijaviti rad na mrežnim stranicama Sveu?ilišta , a ispis cijelog prijavljenog rada (uklju?uju?i i potpisano obrazloženje mentora) u dva (2) primjerka dostaviti Povjerenstvu za Rektorovu nagradu Filozofskog fakulteta putem Urudžbenog ureda Fakulteta (D-01) i na e-mail adresu: rektorova@ffzg.hr.

Mentori svoje mišljenje o prijavljenom radu (najkasnije do ?etvrtka 30. travnja 2020. do 16 sati) unose u obrazac korištenjem šifre rada koju im nakon prijave rada dostavlja student.

Studenti mogu pristupiti aplikaciji na mrežnim stranicama Sveu?ilišta svojim AAI@EduHr elektroni?kim identitetom (ako studenti ne znaju korisni?ko ime ili lozinku, za pomo? se mogu obratiti  administratoru korisni?kih ra?una).

Molimo studente da nakon on-line prijave obavezno provjere status prijave u aplikaciji (pod „Pregled prijava“).

Prijedloge za nagrade u kategorijama e) i f) (uklju?uju?i sažetke te obrazloženje mentora) potrebno je do srijede 29. travnja poslati na adresu rektorova@ffzg.hr kako bi radovi pravovremeno bili prijavljeni na stranicama Sveu?ilišta (popis podataka potrebnih za on-line prijavu dostupan je na stranici Fakulteta).

Sve?ana dodjela Rektorove nagrade održat ?e se na Sveu?ilištu u Zagrebu u srijedu 1. srpnja 2020. Više informacija o natje?aju dostupno je  na stranicama Sveu?ilišta u Zagrebu.

Prilozi i poveznice:

Natje?aj za dodjelu Rektorove nagrade za ak. god. 2019./2020.
Pravilnik o dodjeli Rektorove nagrade (pro?iš?eni tekst)
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o dodjeli Rektorove nagrade
Kriteriji za ocjenu izvrsnosti studentskih radova
Podaci potrebni za on-line prijavu za kategorije e) i f)
Upute za on-line prijavu
12. ožujka 2020.