Upute za ispit iz predmeta Europska i svjetska povijest srednjeg vijeka ljetni semestar, akademska godina 2019./2020.
Ispit iz predmeta Europska i svjetska povijest srednjeg vijeka u ljetnom ispitnom roku akademske godine 2019./2020. održavat ?e se u unaprijed odre?enim terminima i to elektroni?kim putem na daljinu preko sustava Omega. Svi studenti ranijih generacija koji žele polagati ispit u ovom roku a još nisu upisani u e-kolegij na Omegi, moraju se prvo javiti dr. sc. Luki Špoljari?u oko upisa.
Ispit ?e biti pisani, esejskog tipa, sastojat ?e se od tri pitanja i trajat ?e 45 minuta. Studenti kao i dosad biraju ho?e li polagati ispit u dva dijela ili sve gradivo odjednom. Osnovna literatura je udžbenik.
Od studenta se o?ekuje da tekst odgovora oblikuje smisleno i sustavno. Budu?i da je ispit esejskog tipa s problemskim pristupom, student ne smije odgovor ponuditi u obliku natuknica. Odgovor se mora sastojati od uvodnog dijela u kojem se upu?uje na klju?ne to?ke odgovora. U središnjem dijelu te se klju?ne to?ke podrobnije elaboriraju. U zaklju?nom dijelu daje se ukupno, po mogu?nosti vlastito, vi?enje na postavljeni problem.
Osim samoga sadržaja, u testu se u obzir uzima na?in izlaganja (je li smisleno i sustavno) i pismenost (pravopisna i gramati?ka pravila) te ti elementi utje?u na ukupnu ocjenu.
Ocjena iz pisanog ispita javit ?e se svakom studentu ponaosob. Student ima pravo odbiti ocjenu te ponovno pristupiti ispitu u prvom sljede?em terminu. Studenti koji odaberu opciju polaganja ispita u dva dijela, moraju imati na umu da tako?er moraju polagati cjelokupno gradivo u ovom roku, pa u skladu s time moraju jedan termin predvidjeti za drugi dio ispita.
Ukupna ocjena iz predmeta fomira se temeljem ocjene iz pisanog testa i ocjene iz seminara. Oni studenti koji nisu imali seminar iz predmeta, dobit ?e ukupnu ocjenu samo na temelju ocjene iz pisanog testa.

prof. dr. sc. Hrvoje Gra?anin

8. lipnja 2020.