Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta Sveu?ilišta u Zagrebu, u vezi s prijavljenim slu?ajevima uznemiravanja na Filozofskom fakultetu, posebno onih koji predstavljaju spolnu diskriminaciju, seksualno zlostavljanje i seksualno uznemiravanje
osu?uje sve oblike uznemiravanja i zlostavljanja, posebno one koji predstavljaju spolnu diskriminaciju, seksualno zlostavljanje i seksualno uznemiravanje;
isti?e da je potrebno pružiti sveobuhvatnu posebnu zaštitu žrtvama svih oblika uznemiravanja i zlostavljanja, posebno onih koji predstavljaju spolnu diskriminaciju, seksualno zlostavljanje i seksualno uznemiravanje;
zagovara da se u vezi sa svim oblicima uznemiravanja i zlostavljanja, posebno onih koji predstavljaju spolnu diskriminaciju, seksualno zlostavljanje i seksualno uznemiravanje, radi zaštite žrtava i ugleda Fakulteta, provedu odgovaraju?i pravni postupci;
smatra da se na Fakultetu treba sustavno ja?ati svijest o eti?koj neprihvatljivosti svih oblika uznemiravanja i zlostavljanja, posebno onih koji predstavljaju spolnu diskriminaciju, seksualno zlostavljanje i seksualno uznemiravanje i potrebu spre?avanja njihovog nastanka;
predlaže uspostavljanje sustava cjelovite i stalne edukacije studenata, nastavnika i zaposlenika Filozofskog fakulteta o eti?koj neprihvatljivosti svih oblika uznemiravanja i zlostavljanja, posebno onih koji predstavljaju spolnu diskriminaciju, seksualno zlostavljanje i seksualno uznemiravanje, edukacije o pravnoj zaštiti te kako pomo?i žrtvama.

Odsjek za povijest stoga
podržava prihva?anje politike nulte tolerancije na Fakultetu u pogledu svih oblika uznemiravanja i zlostavljanja, posebno onih koji predstavljaju spolnu diskriminaciju, seksualno zlostavljanje i seksualno uznemiravanje
utemeljenoj na tri osnovne odrednice: i) dostojnoj zaštiti žrtava, ii) u?inkovitoj i transparentnoj reakciji na po?injeno uznemiravanje, u skladu s pravnim propisima i iii) sustavnoj edukaciji o eti?koj neprihvatljivosti svih oblika uznemiravanja, posebno onih koji predstavljaju spolnu diskriminaciju, seksualno zlostavljanje i seksualno uznemiravanje
uspostavljanjem jasnog i svima dostupnog mehanizma prijave slu?ajeva uznemiravanja, posebno onih koji predstavljaju spolnu diskriminaciju, seksualno zlostavljanje i seksualno uznemiravanje i uspostavljanjem transparentnog postupka njihovog utvr?ivanja i rješavanja, kao i uspostavljanjem instrumenata za pomo? žrtvama.

Odsjek za povijest
poziva sve pogo?ene bilo kojim oblikom uznemiravanja i zlostavljanja, posebno onima koji predstavljaju spolnu diskriminaciju, seksualno zlostavljanje i seksualno uznemiravanje, da po?injeno uznemiravanje s povjerenjem prijave pro?elnicima odsjeka, studentskoj pravobraniteljici i upravi Fakulteta;
poti?e sve fakultetske odsjeke da zauzmu stajališta o slu?ajevima uznemiravanja i zlostavljanja, posebno onih koji predstavljaju spolnu diskriminaciju, seksualno zlostavljanje i seksualno uznemiravanje.
12. velja?e 2021.