Natje?aj za sufinanciranje studentskih projekata za kalendarsku godinu 2021
Objavljen je Natje?aj za sufinanciranje studentskih projekata za kalendarsku godinu 2021.

Prijave na natje?aj predaju se do zaklju?no 1. travnja 2021.

Pravilnik o sufinanciranju projekata studenata, studentskih klubova i studentskih udruga Filozofskog fakulteta Sveu?ilišta u Zagrebu dostupan je na stranici Fakulteta.
6. ožujka 2021.