Europske regije i hrvatska povijest u srednjem vijeku
Poštovane kolegice i kolege,
nakon dugotrajnog prikupljanja vaših prijava evo osnovnih uputa
o na?inima nastave u okviru predmeta

1. predavanja
Zasada, s obzirom na vaš broj, kapacitet dvorane i protupandemijeske mjere predavanje mi je mogu?e održavati isklju?ivo modelom "na daljinu", naravno u rasporedom predvi?enom terminu. Alat nam je Zoom aplikacija, a pozivnica je pridodana u posljednjem dijelu ove objave.

2. Seminar
Koliko god je to bilo mogu?e poštovali smo vaš izbor seminarske grupe. Budu?i da nismo bili u mogu?nosti svima ispuniti želju kod dijela odabira poslužili smo se metodom
"najbržeg prsta." Napominjem kako je popis seminarskih grupa kona?an!

a) "Srednjovjekovni Dubrovnik" (I. Prlender)
Magdalena Greguri?
Leon ?evai?
Antonio Šiljeg
Korina Petrik
Ivan Nedoklan
Marin Roso
Lucija Voš
Filip Triska
Alan Ivanovi?
Ivan Ma?ukat
Dominik Kralj
Lucija Požar
Vedran Poštek
Dora Kurobasa
Barbara Hegediš
Paula Slavi?ek
Jelena Toljan
Benjamin Pintarec
Marko Kašinec
Ivor Mikloševi?
Nikola Jan Likter
Rad u seminaru organiziran je "na daljinu". Termin prema nastavnom planu.
Pristup posredstvom iste Zoom pozivnice, dakle kao i za predavanja.

b) "Srednjovjekovne utvrde Slavonije" (S. Pisk)
Paula Peri?
Eduard Paradinovi?
Tibor Horvat
Ivan Mrnarevi?
Fio Bacurin
Andrija Bujanovi?
Marijeta Roca
Stanko Mujo
Gabrijel Bradi?
Irena Mutak
Larisa Horvat
Lea Martini?
Filip Keglevi?
Ivan Forko
Leo Posavec
Rad u seminaru organiziran je "licem u lice". Termin je u skladu s nastavnim planom i u za to odre?enoj radnoj sobi.
Ivica Prlender is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: EUROPSKE REGIJE I HRVATSKA POVIJEST SREDNJEG VIJEKA
Time: Mar 12, 2020 12:30 AM Amsterdam, Berlin, Rome, Stockholm, Vienna

Meeting ID: 896 555 9212
Passcode: 3RH9fT
10. ožujka 2021.