Natje?aj za objavu radova 17. broja ?asopisa "PRO TEMPORE" za akademsku godinu 2021/2022.
Uredništvo ?asopisa studenata povijesti „Pro tempore“ raspisuje natje?aj za objavu radova u 17. broju ?asopisa za akademsku godinu 2021/2022. Ove godine, uredništvo je odlu?ilo da ?e tema broja biti Civilizacijski i kulturni susreti. Natje?aj je otvoren za radove iz podru?ja povijesti i srodnih društveno-humanisti?kih znanosti.

Cilj ?asopisa studenata povijesti Filozofskog fakulteta Sveu?ilišta u Zagrebu „Pro tempore“, koji izlazi od 2004. godine, jest omogu?iti studentima preddiplomskoga, diplomskog i doktorskog studija povijesti i srodnih društveno-humanisti?kih znanosti iz Hrvatske i inozemstva objavu vlastitih radova, kao i stjecanje iskustva u radu redakcije ?asopisa i procesu odabira i kriti?ke evaluacije radova za objavu. Uz to, objavljivanjem novih radova nastoje se proširiti saznanja o odre?enim temama iz prošlosti te pridonijeti upoznavanju i autora i ?itatelja s novim historiografskim trendovima.

Odabir teme Civilizacijski i kulturni susreti otvara široke mogu?nosti autorima da se dotaknu tema koje obuhva?aju sva povijesna razdoblja i razli?ite poddiscipline, a posebno se poti?e slanje radova koji imaju interdisciplinarni pristup ili pristupaju fenomenima prošlosti i iz drugih historiografskih perspektiva, poput ekonomske, imagološke, intelektualne, antropološke itd.
Uredništvo ?asopisa „Pro tempore“ zaprimat ?e sve vrste znanstvenih radova te prikaze knjiga, prijevode radova stranih povjesni?ara, intervjue i izvještaje s relevantnih znanstvenih skupova. Pristigli radovi bit ?e podvrgnuti procesu selekcije i kriti?ke obrade u uredništvu ?asopisa te potom proslije?eni profesorima na recenziju, nakon ?ega ?e autori dobiti obavijest je li njihov rad prihva?en.

Poslani radovi mogu imati najviše dva autora, a zaprimaju se samo prethodno neobjavljeni radovi, slanjem kojih autori potvr?uju da se radi o njihovom vlastitom radu za koji prihva?aju znanstvenu i eti?ku odgovornost. Svi radovi šalju se u formatu Microsoft Word dokumenta (.doc ili .docx) elektroni?kom poštom na adresu uredništva: casopis.protempore@gmail.com najkasnije do 1. travnja 2022. godine.

Radovi se zaprimaju na hrvatskom (ili srodnim jezicima) i engleskom jeziku, pisani na latinici. Pisani radovi mogu biti opsega od otprilike 15 do 35 kartica teksta. Tekst treba biti obostrano poravnat, fonta Times New Roman, veli?ine 12 i proreda 1,5. Ime i prezime autora, godina, smjer studija i sveu?ilište koje poha?aju navode se na prvoj stranici rada u gornjem lijevom kutu. Tako?er, svaki rad treba sadržavati i sažetak (otprilike 100 rije?i) i klju?ne rije?i na hrvatskom i engleskom jeziku te biti opremljen znanstvenim aparatom. Znanstvene bilješke pišu se na dnu stranice prema pravilima Chicago humanisti?kog stila, numeri?kim slijedom i odijeljene razdjelnikom od glavnog teksta. Odabrani font treba biti Times New Roman veli?ine 10, jednostrukog proreda te obostrano poravnat. Na kraju rada obavezna je bibliografija, tako?er prema pravilima Chicago stila.

Detaljne upute o na?inima citiranja možete prona?i na: https://protempore.ffzg.unizg.hr/upute-autorima/

Radujemo se Vašoj suradnji!
15. listopada 2021.