Informacija o programu dopunske pedagoško-psihološko-didakti?ko-metodi?ke izobrazbe
Filozofski fakultet organizira program Dopunske pedagoško-psihološko-didakti?ko-metodi?ke izobrazbe (dalje: DPPDMI) koji je namijenjen onima koji su završili istraživa?ke smjerove i žele ste?i i nastavni?ke kompetencije. Primarno se to odnosi na diplomirane studente tehni?kih fakulteta koji se zapošljavaju u strukovnim (i drugim) školama i koji nisu bili u prilici ste?i potrebnu nastavni?ku izobrazbu.

Posljednjih nekoliko godina u taj se program upisuju i studenti koji trenuta?no poha?aju istraživa?ki smjer diplomskog studija povijesti, dakle studenti koji još nisu stekli diplomu magistarskog studija. To zna?i da se de facto upisuju kao prvostupnici. To nije u potpunosti sukladno namjerama zakonodavca koji Zakonom o odgoju i obrazovanju propisuje petogodišnje obrazovanje nastavnika i u?itelja koje završava diplomom magistra edukacije (povijesti). No, Zakon ujedno i omogu?uje da se na natje?aje za radna mjesta jave i prvostupnici koji imaju ste?ene nastavni?ke kompetencije, što je u prvom redu bilo namijenjeno za zapošljavanje nastavnika na predmetima koji su deficitarni nastavni?kim kadrom Kao što znate, povijest to nije, stoga ?e Katedra za metodiku nastave povijesti, koja izvodi metodi?ki dio programa DPPDMI, odlu?ivati o svakom pojedina?nom slu?aju.

Ako odlu?ite upisati taj program paralelno s istraživa?kim smjerom diplomskog studija, važno je da vodite ra?una o sljede?em:
* Program DPPDMI stoji 7200 kuna.
* Program DPPDMI završava potvrdom o ste?enoj izobrazbi, a ne diplomom magistra edukacije povijesti. Ta potvrda nije jednakopravna diplomi magistra edukacije povijesti. To zna?i da ?e pri zapošljavanju prednost imati kandidati s diplomom magistra edukacije povijesti, tek potom magistri povijesti s potvrdom o završenom programu DPPDMI, a na kraju prvostupnici s istom takvom potvrdom. Potonji se mogu zaposliti samo u osnovnoj školi, i to pod uvjetom da se ne javi nijedan kandidat koji ima diplomu magistra edukacije povijesti ili magistra povijesti s potvrdom o završenom programu DPPDMI.
* Program ukupno ima 60 ECTS bodova, od ?ega je 30 ECTS namijenjeno za metodi?ki dio. Taj dio programa traje najmanje dva semestra. Od studenata koji kao polaznici istraživa?kog smjera odlu?e upisati program DPPDMI o?ekuje se da steknu iste nastavni?ke kompetencije kao studenti redovnog studija. To posljedi?no zna?i da se od njih o?ekuje uklju?ivanje u redovnu nastavu i odra?ivanje svih obaveza koje imaju studenti redovnog nastavni?kog studija. Studenti trebaju ra?unati na najmanje dva intenzivna semestra, koji su se dosad zbog prakse znali rastegnuli na dva i pol semestra ili ?ak tri semestra. Onaj dio koji se ne može ostvariti kroz redovnu nastavu, studenti ostvaruju u konzultativnoj nastavi i dodatnim radovima. Teorijski dio možete odraditi u jednoj godini budu?i da Vam omogu?ujemo da u ljetnom semestru paralelno odradite kolegije koji se u redovnom studiju, zbog optere?enja studenata, slušaju u II. i IV. semestru. No, praksa se zna otegnuti na više od ta dva semestra jer se obavlja u približno jednakom broju sati kao i praksa koju obavljaju studenti redovnog studija. Intenzitet obavljanja prakse ovisi o tome koliko ste vi u mogu?nosti odvojiti svojeg vremena da to obavite tijekom te jedne godine, a osobito u ljetnom semestru. Važno je napomenuti i da su uvjet za upisivanje prakse položeni kolegiji iz zimskog semestra.
* Bez obzira na to što CzON upisuje studente u program DPPDMI dvaput godišnje, uo?i zimskog i ljetnog semestra, na povijesti primamo samo studente upisane u jesenskom semestru. Razlog tome je uklju?ivanje u redovnu nastavu, a kolegiji s kojima trebate zapo?eti ne izvode se u ljetnom semestru.
* Savjetujem da se prije upisivanja DPPDMI programa konzultirate s nama na Katedri, kako biste imali jasnu predodžbu o tome što vas o?ekuje i kako biste mogli procijeniti ho?ete li to mo?i napraviti. Na stranici CzON-a ovaj metodi?ki blok nije jasno opisan, a upravo su tu zahtjevi najve?i jer on obuhva?a i teorijski dio nastave i praksu. Tako?er, kad i ako upišete program DPPDMI, trebate se odmah javiti nama, a ne ?ekati ljetni semestar, kao što se dosad znalo doga?ati zbog kruženja pogrešne informacije da je metodika samo u ljetnom semestru.
* Podsje?am i da mi nudimo jednopredmetni smjer nastavni?kog diplomskog studija u kojemu je punih 45 bodova namijenjeno za predmete po vašem odabiru, a koje sve možete ostvariti na nekom od modula po vašem interesu. Ako na istraživa?kom modulu odaberete i diplomski rad koji nosi 15 ECTS bodova, ukupno 60 od 120 ECTS bodova ostvarujete na predmetima istraživa?kog smjera.

dr. sc. Snježana Koren
16. studenog 2021.