Natje?aj za dodjelu Rektorove nagrade
 Sveu?ilište u Zagrebu raspisalo je Natje?aj za dodjelu Rektorove nagrade za ak. godinu 2021./2022. Pravo natjecanja imaju svi studenti preddiplomskih, diplomskih te integriranih preddiplomskih i diplomskih studija Sveu?ilišta u Zagrebu. U trenutku prijave rada moraju imati status studenta.
 Studenti su dužni do ?etvrtka 30. lipnja 2022. do 16 sati:
 - prijaviti rad na mrežnim stranicama Sveu?ilišta (apps.unizg.hr/rektorova-nagrada)
 - ispis cijelog prijavljenog rada (uklju?uju?i i potpisano obrazloženje mentora) u dva (2) uvezana primjerka i popratni dopis dostaviti u Urudžbeni ured Fakulteta (D-01)
 - elektronski primjerak rada i obrazloženja mentora dostaviti na e-mail adresu: rektorova@ffzg.hr.
 Mentori svoje mišljenje o prijavljenom radu (najkasnije do ?etvrtka 30. lipnja 2022. do 16 sati) unose u aplikaciju korištenjem šifre koju im student dostavlja nakon prijave rada.
 Studenti mogu pristupiti aplikaciji na mrežnim stranicama Sveu?ilišta svojim AAI@EduHr elektroni?kim identitetom (ako ne znaju korisni?ko ime ili lozinku, za pomo? se mogu obratiti administratoru korisni?kih ra?una). Molimo studente da nakon on-line prijave obavezno provjere status prijave u aplikaciji (pod „Pregled prijava“).
 Za prijavu rada u kategorijama e) i f) potrebno je ispunjeni obrazac (dostupan na mrežnoj stranici Fakulteta) i obrazloženje mentora do srijede 29. lipnja poslati na adresu rektorova@ffzg.hr kako bi radovi pravovremeno bili prijavljeni na stranicama Sveu?ilišta.
Natje?aj, Pravilnik i popratni dokumenti mogu se preuzeti na stranicama Fakulteta (www.ffzg.unizg.hr).
 Sve?ana dodjela Rektorove nagrade održat ?e se na Sveu?ilištu u Zagrebu, a termin dodjele odredit ?e se naknadno.
30. ožujka 2022.