Natje?aj za objavu radova u studentskom ?asopisu "Pro tempore"
Uredništvo ?asopisa studenata povijesti „Pro tempore“ raspisuje natje?aj za objavu radova u 18. broju ?asopisa za akademsku godinu 2022/2023. Ove godine uredništvo je odlu?ilo da ?e tema broja biti Tijelo i emocije. Natje?aj je otvoren za radove iz podru?ja povijesti i srodnih društveno-humanisti?kih znanosti.

Cilj ?asopisa studenata povijesti Filozofskog fakulteta Sveu?ilišta u Zagrebu „Pro tempore“, koji izlazi od 2004. godine, jest omogu?iti studentima preddiplomskoga, diplomskog i doktorskog studija povijesti i srodnih društveno-humanisti?kih znanosti iz Hrvatske i inozemstva objavu vlastitih radova, kao i stjecanje iskustva u radu redakcije ?asopisa i procesu odabira i kriti?ke evaluacije radova za objavu. Uz to, objavljivanjem novih radova nastoje se proširiti saznanja o odre?enim temama iz prošlosti te pridonijeti upoznavanju i autora i ?itatelja s novim historiografskim trendovima.

Ovogodišnja tema otvorena je za istraživa?e koji se bave svim povijesnim razdobljima. U obzir ulaze radovi koji se bave tijelom i tjelesnoš?u, odnosno oni koji tematiziraju fenomene poput bolesti, pandemija, smrti, seksualnosti, roda, rase itd. S obzirom na to da se tijelo može tuma?iti kao biološka konstanta, ali i fenomen koji je kulturno i historijski uvjetovan i varijabilan, otvara se prostor i za teorijske radove koji, s osloncem na koncept otjelovljenja, propituju na?in poimanja vlastitog tjelesnog iskustva te tjelesne funkcije, reprezentacije i prakse u razli?itim povijesnim kontekstima. Prihva?aju se i radovi koji se bave emocijama - na?inima njihove simboli?ke reprezentacije u razli?itim tipovima povijesnih izvora, na?inima na koje emocije utje?u na (samo)razumijevanje i djelovanje povijesnih aktera te na ideološke, politi?ke, društvene i kulturne promjene u cjelini. Cilj uredništva i ove je godine potaknuti autore na interdisciplinaran pristup i dijalog sa srodnim disciplinama poput antropologije, filozofije, etnologije, komparativne književnosti, sociologije itd.

Uredništvo ?asopisa „Pro tempore“ zaprimat ?e sve vrste znanstvenih radova te prikaze knjiga, prijevode radova stranih povjesni?ara, intervjue i izvještaje s relevantnih znanstvenih skupova uz uvjet da su oni u skladu s temom broja. Pristigli radovi bit ?e podvrgnuti procesu selekcije i kriti?ke obrade u uredništvu ?asopisa te potom proslije?eni profesorima na recenziju, nakon ?ega ?e autori dobiti obavijest je li njihov rad prihva?en.

Poslani radovi mogu imati najviše dva autora, a zaprimaju se samo prethodno neobjavljeni radovi, slanjem kojih autori potvr?uju da se radi o njihovu vlastitom radu za koji prihva?aju znanstvenu i eti?ku odgovornost. Svi radovi šalju se u formatu Microsoft Word dokumenta (.doc ili .docx) elektroni?kom poštom na adresu uredništva: casopis.protempore@gmail.com najkasnije do 15. svibnja 2023. godine.

Radovi se zaprimaju na hrvatskom (ili srodnim jezicima) i engleskom jeziku, pisani na latinici. Pisani radovi mogu biti opsega od otprilike 15 do 35 kartica teksta. Tekst treba biti obostrano poravnat, fonta Times New Roman, veli?ine 12 i proreda 1,5. Ime i prezime autora, godina, smjer studija i sveu?ilište

koje poha?aju navode se na prvoj stranici rada u gornjem lijevom kutu. Tako?er, svaki rad treba sadržavati i sažetak (otprilike 100 rije?i) i klju?ne rije?i na hrvatskom i engleskom jeziku te biti opremljen znanstvenim aparatom. Znanstvene bilješke pišu se na dnu stranice prema pravilima Chicago humanisti?kog stila, numeri?kim slijedom i odijeljene razdjelnikom od glavnog teksta. Odabrani font treba biti Times New Roman veli?ine 10, jednostrukog proreda te obostrano poravnat. Na kraju rada obavezna je bibliografija, tako?er prema pravilima Chicago stila.

Detaljne upute o na?inima citiranja možete prona?i na:
https://protempore.ffzg.unizg.hr/upute- autorima/
18. listopad 2022.