Poziv na studentski skup Tijelo i emocije
Uz potporu Odsjeka za povijest Filozofskog fakulteta Sveu?ilišta u Zagrebu, uredništvo 18. broja ?asopisa Pro tempore i ove je godine odlu?ilo održati studentski skup na kojem mogu izlagati studenti i svi drugi zainteresirani. Odabir ovogodišnje teme Tijelo i emocije nudi mogu?nost sudjelovanja izlaga?ima iz razli?itih struka, ?ime se studente poti?e na suradnju i me?usobnu razmjenu ideja te otvara prostor za u?enje i znanstveno sazrijevanje. Skup ?e se održati 20. travnja 2023. godine s po?etkom u 10 sati u Vije?nici Filozofskog fakulteta u Zagrebu.

Ovogodišnja tema otvorena je za izlaga?e koji se bave svim povijesnim razdobljima te, s obzirom na to da je istraživanje tijela i emocija nužno interdisciplinarno, na prijavu se poti?u i izlaga?i koji se navedenim fenomenima bave u okviru srodnih društvenih i humanisti?kih disciplina poput antropologije, filozofije, etnologije, komparativne književnosti, sociologije, psihoanalize itd.

Prihva?aju se izlaganja koja se bave tijelom i tjelesnoš?u, odnosno ona koja tematiziraju bolesti, pandemije, smrt, seksualnost, rod, rasu, ljepotu i sli?ne fenomene u odre?enim povijesnim razdobljima. U obzir dolaze i izlaganja koja analiziraju na?ine na koje se emocije tematiziraju u razli?itim vrstama povijesnih izvora, na?ine na koje one utje?u na djelovanje povijesnih aktera te na njihov tretman, kontrolu i razumijevanje u razli?itim povijesno-politi?kim, civilizacijskim i kulturnim kontekstima.

Budu?i da se tijelo i emocije mogu tuma?iti i kao biološke konstante, ali pod utjecajem socijalnog konstruktivizma i kao kulturno i povijesno uvjetovani fenomeni, poti?e se i prijava radova koji problemu tijela i emocija (u povijesti) pristupaju iz razli?itih teorijskih perspektiva.

U prijavi je potrebno navesti ime i prezime, stupanj obrazovanja te kratak sažetak u kojem je potrebno ukratko objasniti temu o kojoj se namjerava izlagati (ne više od 500 rije?i). Mogu?e je izlagati na hrvatskom i njemu srodnim jezicima (srpskom, bosanskom, crnogorskom) te na engleskom jeziku. Izlaganje može trajati najviše 20 minuta.

Prijavu je potrebno podnijeti do 31. ožujka 2023. godine na mail casopis.protempore@gmail.com. Sudionike skupa nastoji se potaknuti i da svoje referate objave u 18. broju ?asopisa Pro tempore.
23. studeni 2022.