Obavijest studentima - Jakovina
Ispit iz Svjetske povijesti 20. stolje?a (stari program) održat ?e se 10. velja?e u 10h (za studente koji su se najavili i kolegu koji se najavio za rok 11. velja?e).
Svi ostali mogu iza?i na rok 18. velja?e ili kasnije prema dogovoru.
Ispit (pismeni) za studente koji su slušali Povijest detanta bit ?e u ponedjeljak, 9. velja?e u 10h u dvorani A-301.
06.02.2009