Dodatni termini izvanrednog ispitnog roka
Drugi dekanski rok za kolegij Hrvatska povijest ranog novog vijeka održat ?e se u srijedu, 7. listopada 2009, 10.00, C-118

Drugi dekanski rok za kolegij Didaktika povijesti održat ?e se u utorak, 6. listopada u 14 sati.

Drugi dekanski rok za kolegij Hrvatska i Europa u 19. stolje?u - komparatisti?ke teme održat ?e se u utorak, 6. listopada u 10 sati.

Drugi dekanski rok za kolegije Europske regije i hrvatska povijest u 19. stolje?u i Hrvatsko-ma?arski odnosi u 19. stolje?u održat ?e se u utorak, 6. listopada u 15.00 u A-001

Drugi dekanski rok za kolegij Europska i svjetska povijest ranoga novog vijeka održat ?e se u utorak, 6. listopada 2009. u 14 sati u C -112.

Drugi dekanski rok za kolegij Suvremena historiografija - teorije i metode održat ?e se u petak, 9. listopada 2009. u 10 sati u C- 112.

NAPOMENA: Došlo je do zabune prilikom objavljivanja termina za kolegije Gr?ki i rimski svijet i Povijest Gr?ke i Rima sa starom poviješ?u hrvatskih zemalja - pogrešno je napisano da se održavaju u 11 sati, umjesto u 10 sati, u srijedu 7. listopada. To?ni termin je naknadno ispravljen u tablici iz ranije obavijesti.
04.10.2009.