Obavijest
Obrana doktorske disertacije mr. sc. Marka Šari?a pod naslovom: "Vlasi na Trome?i: suživot u sukobima u grani?nim društvima i kulturama Morlakije (16. i 17. stolje?e)", održat ?e se u petak, 15. sije?nja 2010. godine, u 10 sati u ra?unalnoj u?ionici knjižnice Filozofskog fakulteta (drugi kat).
10.01.2010.