Obavijest studentima
U utorak, 18.svibnja u 14h u D-6 Dr. Rinna Kulla (Columbia University) održat ?e predavanje o na?inu na koji su u literaturi o Hladnom ratu prikazani Hrvati (i ostali narodi bivše Jugoslavije), kao i o mogu?nostima studiranja na britanskim i ameri?kim sveu?ilištima.

Kolegica Kulla diplomirala je na Columbia University, magistrirala na Oxfordu i doktorirala na Maryland Universityju. Bavi se Jugoslavijom u Hladnom ratu, analiti?arka je politi?kih zbivanja europskog jugoistoka za razli?ite finske publikacije.

Predavanje je otvoreno svima. Mole se studenti ?etvrte godine povijesti (smjera 19. i 20. stolje?e), da do?u na predavanje.
17.05.2010.