Obavijest studentima 1. godine diplomskog studija
U okviru nastave na kolegiju Metode i tehnike istraživanja povijesti 19. stolje?a, za obje ?e seminarske grupe biti održana tri predavanja u Hrvatskom državnom arhivu na Maruli?evom trgu i to u utorak 26.10., 2.11. i 9.11. uvijek u 8:00 h, dakle u terminu prve seminarske grupe. Dolazak je obavezan za sve studente, sastanak nekoliko minuta ranije pred Arhivom.

Budu?i da je u utorak 19.10. Dan fakulteta, prvi sljede?i sastanak seminarske grupe utorkom je gore navedeno predavanje u HDA 26. 10. 2010.
17.10.2010.