Obavijest studentima
Odrada dijela nastave iz predmeta Ekohistorija, Ekonomska historija i Habsburška Monarhija, koju drži Hrvoje Petri?, održala bi se u subotu 30. listopada. To?ni raspored studenti ?e dobiti na predavanjima.
27.10.2010.