Obavijest za studente prve godine preddiplomskog studija
Terenska nastava u Arheološkom muzeju u Zagrebu održat ?e se u srijedu 10. studenog 2010. Obavezna je za sve studente upisane u kolegije Povijest ranih civilizacija, Gr?ki i rimski svijet, Hrvatski povijesni prostor u prapovijesti i antici i Povijest Gr?ke i Rima sa starom poviješ?u hrvatskih zemalja.

Sastanak je ispred ulaza u Arheološki muzej, na Trgu Nikole Šubi?a Zrinskog 19. Prva grupa (prezimena od A do K) sastaje se u 12:20 h. Druga grupa (prezimena od L do Ž) sastaje se u 14:30 h.

U slu?aju da zbog neke kolizije ili drugog valjanog razloga ne možete do?i u grupu kojoj pripadate prezimenom, molim vas da to javite nastavnicima mailom ili na predavanjima u utorak 9. XI.
04.11.2010.