Obavijest o ?asopisu - AMICI THOMAE MORI
Svima zainteresiranima obra?am se upitom koji se odnosi na udrugu »Amici Thomae Mori« i njezin ?asopis »Moreana«. Sjedište udruge, osnovane 1963., bilo je do 2005. na Katoli?kom sveu?ilištu u Angersu, Francuska, da bi ona nedavno doživjela više promjena. Novo vodstvo sa svojim predsjednikom, profesorom na Katoli?kom sveu?ilištu u Lillu, trudi se u ovom prijelaznom razdoblju proširiti doseg kako udruge tako i njezina ?asopisa.
Poznajete li nekoga koji bi se u Hrvatskoj ili igdje drugdje bavio op?enito sa 16. stolje?em ili naslije?em (krš?anskog) humanizma, te bio spreman djelovati kao ?lan vodstva Moreane, redakcijskog odbora ili kao pisac priloga u Moreani. Možda ste za suradnju zainteresirani i sami. Dosadašnji jezici objava bili su engleski i francuski, no krug jezika bismo željeli proširiti i na njema?ki. Daljnje informacije o udruzi Amici Thomae Mori i njezinom ?asopisu (npr. o indeksiranju u »Art and Humanitites«) na?i ?ete na adresi:
http://www.amici-thomae-mori.com
06.08.2007